- Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας - http://www.opengov.gr/civilprotection -

Άρθρο 10 Μεταβατικές διατάξεις

1. Για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως την πλήρη υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης (ΕΣΕΕΔ), η ημερομηνία της οποίας καθορίζεται με την κοινή απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 9, δύναται να εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών και Εσωτερικών, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου Κλάδου Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Π.Σ.:
α) Η σύναψη συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης με εναέρια ιδιωτικά μέσα και προσωπικό, ιδίως μέλη πληρώματος, χειριστές, τεχνικούς, διασώστες, ορειβάτες και υγειονομικό προσωπικό, σύμφωνα με την πιστοποίηση, τα προσόντα και τις προδιαγραφές του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 8.
β) Η σύναψη συμβάσεων για τη μίσθωση των αναγκαίων εναέριων μέσων έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 8.
γ) Η πρόσληψη πιστοποιημένου προσωπικού έρευνας και διάσωσης με τα προσόντα του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 8, ιδίως μελών πληρώματος, χειριστών, τεχνικών, διασωστών, ορειβατών, υγειονομικού προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών του Π.Σ. που δεν δύναται να καλυφθούν από το υφιστάμενο μόνιμο πυροσβεστικό, ιπτάμενο, τεχνικό και λοιπό προσωπικό. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, δυνάμενος να παραταθεί πέντε (5) φορές κατ’ ανώτατο όριο, με ανώτατη συνολική διάρκεια εξήντα (60) μηνών, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ., σε περίπτωση υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών που επιβάλλουν την παράταση και εφόσον το υπάρχον μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό δεν επαρκεί ή δεν συγκεντρώνει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα του άρθρου 8. Στην απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ. εξειδικεύονται οι υφιστάμενες ανάγκες, ο απαιτούμενος αριθμός προσωπικού για την κάλυψή τους και η διάρκεια της παράτασης.
δ) Η εξειδίκευση των υφιστάμενων αναγκών, οι ειδικότητες και ο απαιτούμενος αριθμός χειριστών και λοιπού πιστοποιημένου προσωπικού για την κάλυψή τους, ο αριθμός των αναγκαίων εναέριων μέσων, ο χρόνος διάρκειας κάθε επιμέρους σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
2. Σε όλες τις περιπτώσεις της παρ. 1, η έρευνα και διάσωση τελούν υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο, συντονισμό και εποπτεία του Π.Σ..