- Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας - http://www.opengov.gr/civilprotection -

Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης: Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστος Στυλιανίδης θέτει την 26η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης: Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος».
Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η θέσπιση μίας μόνιμης δομής εναέριας έρευνας και διάσωσης, η οποία θα συμβάλλει στην ενίσχυση του επιχειρησιακού έργου του Πυροσβεστικού Σώματος σε συμβάντα εναέριας έρευνας και διάσωσης ατόμων, των οποίων η ζωή και η σωματική ακεραιότητα απειλούνται ή εκτίθενται σε κίνδυνο εντός της ελληνικής επικράτειας, σε χερσαίο χώρο.
Για την υλοποίηση του ως άνω μηχανισμού εκπονείται «Εθνικό Σχέδιο Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης (ΕΣΕΕΔ)», το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα κατάλληλα από επιχειρησιακής άποψης και αναγκαία σε αριθμό εναέρια μέσα έρευνας και διάσωσης, το αναγκαίο σε ειδικότητες και αριθμό προσωπικό, τις κατάλληλες και αναγκαίες Βάσεις Επιφυλακής/Ετοιμότητας προσωπικού και εναέριων και λοιπών μέσων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα, την προϋπολογιζόμενη δαπάνη και τις πηγές χρηματοδότησης για την απόκτηση των ως άνω.
Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.
Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα ξεκινήσει την 26η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 και θα ολοκληρωθεί την 10η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Χρήστος Στυλιανίδης