- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού του Έργου «Αναβάθμιση Εξοπλισμού του Πληροφοριακού Συστήματος του ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του έργου: «Αναβάθμιση Εξοπλισμού του Πληροφοριακού Συστήματος του ΑΣΕΠ».

Το ανωτέρω έργο αποσκοπεί στην τεχνολογική αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΣΕΠ, με τελικό στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών και την πληρέστερη εξυπηρέτηση πολιτών και φορέων.

Μέσω της δημόσιας διαβούλευσης το ΑΣΕΠ επιδιώκει, αξιοποιώντας τις παρατηρήσεις και προτάσεις των συμμετεχόντων, να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο και επιστημονικά άρτιο σχέδιο διακήρυξης. Για το λόγο αυτό καλεί το σύνολο των ενδιαφερομένων να υποβάλουν τις παρατηρήσεις-προτάσεις τους μέχρι και την πάροδο της Τετάρτης 25.08.2010.