- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 27: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

27.1 Κάθε Τεχνικός, προκειμένου να προβαίνει στην υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης της υποπαραγράφου 12.3.3, καθώς και στην εγκατάσταση, επισκευή, αναβάθμιση, συντήρηση και γενικά επέμβαση σε οποιοδήποτε Πιστοποιημένο Παίγνιο ή Παιγνιομηχάνημα, υποχρεούται να έχει λάβει Πιστοποίηση Τεχνικού από την Ε.Ε.Ε.Π. και να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Πιστοποιημένων Τεχνικών που τηρείται από αυτή.
27.2 Ένα πρόσωπο για να λάβει Πιστοποίηση Τεχνικού από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:
27.2.1 Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
27.2.2 Να διαθέτει, εναλλακτικά:
α. αναγνωρισμένο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), ειδικότητας σχετικής με την πληροφορική, τα πληροφοριακά συστήματα, την ηλεκτρολογία ή τα ηλεκτρονικά και ένα (1) τουλάχιστον έτος τεκμηριωμένης εμπειρίας στο αντικείμενο, ή
β. αναγνωρισμένο πτυχίο μεταλυκειακής εκπαίδευσης ή τεχνικού – επαγγελματικού Λυκείου, ειδικότητας σχετικής με την πληροφορική, τα πληροφοριακά συστήματα, την ηλεκτρολογία ή τα ηλεκτρονικά, τρία (3) τουλάχιστον έτη τεκμηριωμένης εμπειρίας στο αντικείμενο και τριάντα (30) ώρες συναφούς επαγγελματικής κατάρτισης, ή
γ. απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης και έξι (6) τουλάχιστον έτη τεκμηριωμένης εμπειρίας στο αντικείμενο και πενήντα (50) ώρες συναφούς επαγγελματικής κατάρτισης.
27.3 Ο Πιστοποιημένος Τεχνικός δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα της Ε.Ε.Ε.Π., όταν αυτό καθιερωθεί, στα εμπορικά του έντυπα και στην Εμπορική του Επικοινωνία, με τους όρους και προδιαγραφές που κάθε φορά αυτή θα ορίζει.
27.4 Πιστοποίηση Τεχνικού χορηγείται ύστερα από αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. που περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης που την υποβάλλει.
27.5 Η αίτηση συνοδεύεται από:
27.5.1 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούμενου την πιστοποίηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ότι:
α. όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή,
β. δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
27.5.2 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου, του αιτούμενου την πιστοποίηση.
27.5.3 Επικυρωμένα αντίγραφα:
α. του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
β. των τίτλων σπουδών,
γ. στοιχείων τεκμηρίωσης της εργασιακής εμπειρίας, όπως δηλώσεις δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., βεβαιώσεις ή/και καταστάσεις ενσήμων, από τις οποίες να προκύπτει ο αριθμός των ενσήμων, το αντικείμενο δραστηριότητας του εργοδότη, κτλ.,
δ. στοιχείων τεκμηρίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης, όπως βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων κτλ.
27.5.4 Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.
27.6 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί, εάν χρειαστεί, να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή επεξηγήσεων, έτσι ώστε να προκύπτει με σαφήνεια ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της πιστοποίησης Τεχνικού.
27.7 Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει την πιστοποίηση Τεχνικού ή απορρίπτει το αίτημα εντός διαστήματος 90 ημερών από την υποβολή του ολοκληρωμένου, κατά τα παραπάνω, φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έκδοση της Πιστοποίησης.
27.8 Η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεί στον Πιστοποιημένο Τεχνικό βεβαίωση πιστοποίησης που φέρει τα στοιχεία, πρόσφατη φωτογραφία και τον κωδικό αριθμό καταχώρησής του στο μητρώο Πιστοποιημένων Τεχνικών. Η βεβαίωση ανανεώνεται κάθε χρόνο, με την ανανέωση της διατήρησης της εγγραφής του κατόχου της στο μητρώο.
27.9 Για την πιστοποίηση Τεχνικού, την εγγραφή και τη διατήρηση της εγγραφής στο Μητρώο Τεχνικών, καταβάλλονται:
27.9.1 Παράβολο με την υποβολή της αίτησης.
27.9.2 Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης της εγγραφής στο μητρώο.