- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 12: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

12.1 Πιστοποίηση Παιγνίου χορηγείται ύστερα από αίτηση του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα του παιγνίου ή των προσώπων της παραγράφου 3 του άρθρου 10 προς την Ε.Ε.Ε.Π.
12.2 Η αίτηση θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
12.2.1 Τα στοιχεία της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση.
12.2.2 Τον κωδικό αριθμό πιστοποίησής της από την Ε.Ε.Ε.Π., ως κατασκευαστή ή εισαγωγέα τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων.
12.2.3 Τη μοναδική εμπορική ονομασία του προς πιστοποίηση παιγνίου (ονομασία και αριθμός έκδοσης).
12.2.4 Το θέμα, τον χαρακτήρα και την ηλικιακή διαβάθμισή του.
12.3 Η αίτηση συνοδεύεται από:
12.3.1 Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου παράβολου.
12.3.2 Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή.
12.3.3 Υπεύθυνη δήλωση Πιστοποιημένου Τεχνικού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, με την οποία δηλώνεται ότι το παίγνιο (αναγράφεται η πλήρης ονομασία του), σε όλα τα στάδια και φάσεις διεξαγωγής του, δεν είναι ούτε μεταλλάσσεται σε Τυχερό Παίγνιο.
12.3.4 Πιστοποίηση για το εύρος ηλικίας των παικτών στους οποίους απευθύνεται, σύμφωνα με το σύστημα “PEGI”.
12.3.5 Αναλυτική περιγραφή με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές κάθε παιγνίου, τις οδηγίες χρήσης, τον τρόπο διεξαγωγής, τη δομή και τους κανόνες του παιγνίου, όπως προσδιορίζονται από τον κατασκευαστή τους, στην ελληνική γλώσσα.
12.3.6 Δύο (2) πρωτότυπα δείγματα του παιγνίου σε κατάλληλο ψηφιακό μέσο. Ως κατάλληλο ψηφιακό μέσο νοείται κάθε μέσο το οποίο παρέχει την ευχέρεια εν γένει ελέγχου συμμόρφωσης του παιγνίου προς τον Κανονισμό. Τα δείγματα δεν πρέπει να μπορούν να αναπαραχθούν, να επανεγγραφούν ή να υποστούν οποιαδήποτε επέμβαση ή μετατροπή.
12.3.7 Για τις περιπτώσεις των Παιγνίων της παραγράφου 10.3, στοιχεία τεκμηρίωσης της ημερομηνίας απόκτησής του (π.χ. τιμολόγια αγοράς).
12.4 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί, εάν χρειαστεί, να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή επεξηγήσεων, έτσι ώστε να προκύπτει με σαφήνεια ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της Πιστοποίησης Παιγνίου.
12.5 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί, επίσης, ιδίως όταν από τις πληροφορίες και τα συνοδευτικά στοιχεία της αίτησης δημιουργούνται αμφιβολίες για το είδος του Παιγνίου, να καλέσει τον αιτούντα να εγκαταστήσει το Παίγνιο σε κατάλληλο για τη διεξαγωγή του Παιγνιομηχάνημα, ώστε αυτό να υποστεί δοκιμασία ελέγχου.
12.6 Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει την Πιστοποίηση Παιγνίου ή απορρίπτει το αίτημα εντός διαστήματος 90 ημερών από την υποβολή του ολοκληρωμένου, κατά τα παραπάνω, φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έκδοση της Πιστοποίησης.
12.7 Νέα έκδοση Πιστοποιημένου Παιγνίου ή ουσιώδεις προσθήκες και μετατροπές στο υφιστάμενο θεωρούνται νέο Παίγνιο, το οποίο πρέπει να πιστοποιηθεί κατά τις διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός.