- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 31: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

31.1 Κάθε Τυχερό Παίγνιο που διεξάγεται μέσω Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων, πρέπει να είναι πιστοποιημένο από την Ε.Ε.Ε.Π.
31.2 Η πιστοποίηση χορηγείται στον Πιστοποιημένο Κατασκευαστή ή Εισαγωγέα ή στον Φορέα Εκμετάλλευσης ή σε Παραχωρησιούχο.
31.3 Οι μορφές Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων και μπορούν να αποδώσουν στους Παίκτες οικονομικό όφελος, κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες, με τις οποίες ταξινομούνται και πιστοποιούνται από την ΕΕΕΠ:
31.3.1 Αμιγώς Τυχερά Παίγνια: στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι μορφές Παιγνίων το αποτέλεσμα των οποίων εξαρτάται αποκλειστικά από την τύχη (Κατηγορία 1).
31.3.2 Παίγνια γνώσεων ή συνδυασμού γνώσεων και τύχης: στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι μορφές των Παιγνίων το αποτέλεσμα των οποίων εξαρτάται από τις γνώσεις του Παίκτη ή από το συνδυασμό γνώσεων και τύχης (Κατηγορία 2).
31.3.3 Παίγνια δεξιοτήτων ή συνδυασμού δεξιοτήτων και τύχης: στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι μορφές των Παιγνίων το αποτέλεσμα των οποίων εξαρτάται από τη δεξιότητα του Παίκτη ή από το συνδυασμό δεξιότητας και τύχης (Κατηγορία 3).
31.4 Η Ε.Ε.Ε.Π. συγκροτεί σχετικό κατάλογο, που αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα Πιστοποιημένα Τυχερά Παίγνια.