- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 28: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ JACKPOT

28.1 Η λειτουργία Jackpot, διακρίνεται σε:
28.1.1 Ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησής της, σε Jackpot Παιγνίων (Game activated Jackpot) και Jackpot Συστήματος (System/mystery activated Jackpot).
28.1.2 Ανάλογα με τον τόπο διεξαγωγής της σε Jackpot Καταστήματος (Venue Jackpot) και Jackpot Ευρείας Περιοχής (Multi Venue Jackpot).
28.1.3 Ανάλογα με τον τρόπο σχηματισμού του διατιθέμενου ποσού, σε σταθερό Jackpot ή προοδευτικά δημιουργούμενο Jackpot (progressive Jackpot).
28.2 Η διεξαγωγή Jackpot Καταστήματος επιτρέπεται μετά από έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., ενώ η διεξαγωγή Jackpot Ευρείας Περιοχής με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π.
28.3 Το Jackpot Παιγνίων αποδίδεται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Παιγνίων στον Παίκτη, που πετυχαίνει πρώτος, σε ένα από τα Παίγνια που συμμετέχουν στο Jackpot, το ανώτατο βραβείο (top prize) του πίνακα απόδοσης κερδών του συγκεκριμένου Παιγνίου. Στην περίπτωση αυτή ο Παίκτης κερδίζει τόσο το ανώτατο βραβείο του Παιγνίου, όσο και το ποσό του Jackpot.
28.4 Το Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο από το Παιγνιομηχάνημα που επέτυχε το ανώτατο βραβείο και, στη συνέχεια, του αποδίδει το ποσό του Jackpot, ενημερώνοντας ταυτόχρονα όλες τις οθόνες πληροφόρησης Jackpot σε όλα τα Καταστήματα που συμμετέχουν. Σε περίπτωση που περισσότερα του ενός Παιγνιομηχανήματα επιτύχουν το ανώτατο βραβείο Παιγνίου και ως εκ τούτου, το Jackpot, πριν από την ολοκλήρωση από το Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων της επεξεργασίας των στοιχείων και της απονομής του Jackpot σε ένα Παιγνιομηχάνημα, το ποσό αυτό θα διαμοιράζεται εξ ίσου στα Παιγνιομηχανήματα αυτά. Ο χρόνος διαχείρισης απονομής του ποσού και ενημέρωσης των οθονών δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) δευτερολέπτων. Τα Παίγνια που συμμετέχουν σε αυτήν την κατηγορία Jackpot πρέπει να έχουν το ίδιο μαθηματικό προφίλ και την ίδια πιθανότητα μέγιστου κέρδους (top prize), που οδηγεί και στην απονομή του Jackpot.
28.5 Το Jackpot Καταστήματος διεξάγεται με βάση κανόνες και διαδικασίες, που αποτυπώνονται στις σχετικές προδιαγραφές του και απονέμεται στους Παίκτες, υπό όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην απόφαση έγκρισης του. Σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας του Καταστήματος όπου διεξάγεται το Jackpot με το ΚΠΣ, μπορεί να επιτρέπεται η συνέχιση της διεξαγωγής του Jackpot για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όπως προσδιορίζεται στην απόφαση έγκρισης.
28.6 Το μέγιστο Jackpot Καταστήματος δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
28.7 Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή Jackpot, τα οποία δεν συνδέονται και δεν ελέγχονται από το ΚΠΣ του Φορέα Εκμετάλλευσης.
28.8 Τα κριτήρια για την κατανομή των ποσών, που προορίζονται για κάθε Jackpot ορίζονται από το Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων, με τον περιορισμό ότι τα ποσά αυτά θα συμπεριλαμβάνονται στο θεωρητικά υπολογισμένο Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout) του Παιγνίου κατά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 4% αυτού.