- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 02: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1 Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού είναι η διεξαγωγή και εκμετάλλευση Τυχερών Παιγνίων αποκλειστικά και μόνο μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT. H Εκμετάλλευση γίνεται μόνον από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους, με Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα και Παίγνια, σε Πιστοποιημένα Καταστήματα.
2.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι διασφαλίζουν ότι η λειτουργία, η διεξαγωγή και γενικά η διαχείριση των Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα είναι αξιόπιστη και ασφαλής, συμμορφώνεται προς τη δημόσια τάξη, τις αρχές του δημοσίου συμφέροντος και τις διατάξεις του Κανονισμού. Διασφαλίζουν επίσης ότι, κατά τη διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων, τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας για την εγκατάσταση και λειτουργία των Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων, προστατεύονται με τους καταλληλότερους τρόπους τα δικαιώματα των καταναλωτών και οι ευάλωτες κατηγορίες πολιτών, ιδίως οι ανήλικοι.
2.3 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι διεξάγουν τις σχετικές με τα Τυχερά Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα δραστηριότητες με τρόπο υπεύθυνο και συνετό, που δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, και δεν επηρεάζει δυσμενώς την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των συναλλαγών.
2.4 Η Πιστοποίηση Καταστήματος αφορά την καταλληλότητα των χώρων, αποκλειστικά και μόνο με βάση τις απαιτήσεις του Κανονισμού. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, οι Παραχωρησιούχοι και οι Υπεύθυνοι Εκμετάλλευσης Καταστήματος έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη κάθε προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις άδειας για τη νόμιμη, ασφαλή και σύμφωνη με τους υγειονομικούς κανόνες λειτουργία των Καταστημάτων.
2.5 Κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα, σύστημα ή/και εξοπλισμός, που χρησιμοποιείται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους για τη διεξαγωγή, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας Τυχερών Παιγνίων, τοποθετείται στον χώρο που προσδιορίζεται από την πιστοποίησή του. Κάθε μετακίνηση από τον χώρο αυτό για οποιονδήποτε λόγο, πραγματοποιείται μετά από έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π και με τη διαδικασία που αυτή ορίζει. Τυχόν μετακίνηση που συντελείται χωρίς την έγκριση αυτή, οδηγεί στην αυτόματη απώλεια της πιστοποίησης του Παιγνιομηχανήματος, του συστήματος ή/και του εξοπλισμού που μετακινήθηκε.
2.6 Κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα που αποσύρεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 36 του Κανονισμού, τίθεται σε ένα από τα καθεστώτα που προβλέπει το άρθρο αυτό και σηματοδοτείται και παρακολουθείται ανάλογα από την Ε.Ε.Ε.Π. Η κατοχή, διαχείριση, λειτουργία ή, με οποιονδήποτε τρόπο, διάθεση Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος, το οποίο έχει αποσυρθεί, χωρίς αυτό να έχει τεθεί σε μια από τις καταστάσεις του άρθρου 36 και να φέρει το σχετικό σήμα, απαγορεύεται.
2.7 Τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό έγγραφα διακινούνται κατ’ αρχήν σε έντυπη μορφή (με χαρτί). Η Ε.Ε.Ε.Π., κατά την τρέχουσα λειτουργία της, μπορεί να υιοθετήσει ηλεκτρονικό τρόπο διακίνησης.
2.8 Τα ποσά των προβλεπομένων στον Κανονισμό τελών και παραβόλων καθορίζονται με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 10 του άρθρου 50 του ν. 4002/11 (Α 180) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
2.9 Σε περίπτωση απαγόρευσης της Εκμετάλλευσης ή ανάκλησης της Πιστοποίησης Παιγνίων, Παιγνιομηχανημάτων, Καταστημάτων, Κατασκευαστών, Εισαγωγέων ή Τεχνικών, καθώς και στην περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της Εκμετάλλευσης για οποιονδήποτε λόγο, τέλη και παράβολα που έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό, δεν επιστρέφονται.
2.10 Η Ε.Ε.Ε.Π., κατά την κρίση της, μπορεί να διασταυρώνει, συνολικά ή δειγματοληπτικά, την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Κανονισμού.