- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 16: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

16.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Πράκτορες οφείλουν να διατηρούν τα Σημεία Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, τα οποία διαχειρίζονται, κατάλληλα για τη δραστηριότητά τους και ασφαλή για το καταναλωτικό κοινό.
16.2 Τα Σημεία Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία τους.
16.3 Τα Πρακτορεία φέρουν τη σήμανση «Σημείο ή Πρακτορείο Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος».