- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Παράταση της διάρκειας της Δημόσιας διαβούλευσης για το προτεινόμενο σχέδιο κανονισμού πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Παράταση της διάρκειας της Δημόσιας διαβούλευσης για το προτεινόμενο σχέδιο κανονισμού πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Η διάταξη της περίπτωσης β της παραγράφου 11 του άρθρου 27 του ν.2843/2000 (Α 219), όπως ισχύει, ορίζει ότι: «Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, μετά από πρόταση της ΟΠΑΠ Α.Ε., θεσπίζονται τα ειδικότερα κριτήρια, βάσει των οποίων η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμβάλλεται με πράκτορες, ιδίως δε κριτήρια δημογραφικά, ώστε να υφίσταται εύλογη σχέση ανάμεσα στον αριθμό των πρακτορείων σε κάθε περιοχή προς τον πληθυσμό της περιοχής αυτής, προκειμένου να αποτρέπεται μεγάλη συγκέντρωση πρακτορείων στην ίδια εδαφική περιοχή, κριτήρια και προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των βασικών σκοπών και των θεμελιωδών αρχών της πρακτόρευσης τυχερών παιγνίων, ιδίως δε την εμπέδωση της δημόσιας τάξης, την προστασία του κοινού από τον εθισμό στα τυχερά παίγνια, την πρόληψη της απάτης, την καταστολή του εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την προστασία των ανηλίκων και των καταναλωτών, την εξασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των τυχερών παιγνίων, την κανονική, απρόσκοπτη, ελεγχόμενη και ασφαλή διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, καθώς και τον αυστηρό έλεγχο των όρων και των προϋποθέσεων διεξαγωγής της στοιχηματικής δραστηριότητας και της συμμετοχής του κοινού σε αυτή, ώστε με τον τρόπο αυτόν να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των γεγονότων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της στοιχηματικής δραστηριότητας, οι βασικοί κανόνες, οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης του πράκτορα.»
Με βάση την παραπάνω διάταξη η ΟΠΑΠ Α.Ε. υπέβαλε στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) την προβλεπόμενη πρόταση για την έκδοση Κανονισμού Πρακτόρων, με τον οποίο θα ρυθμίζονται τα παραπάνω ζητήματα. Η τριμελής Επιτροπή ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. της παραγράφου 3α του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α 180), η οποία επιλήφθηκε κατ΄ αρχήν της πρότασης, διατύπωσε την γνώμη ότι το προτεινόμενο σχέδιο Κανονισμού εμφανίζει την ιδιαιτερότητα ότι ρυθμίζει με κανονιστικό τρόπο τις σχέσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. με το φυσικό της δίκτυο, δηλαδή με οικονομικούς φορείς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την εταιρεία στο κοινό και παρέχουν για λογαριασμό της τις σχετικές υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών. Το υφιστάμενο δίκτυο της εταιρείας αποτελείται από 4.500 πρακτορεία, περίπου, και έχει ευρεία διασπορά σε όλη την Επικράτεια. Το δίκτυο αυτό, από την εμπειρία που διαθέτει λόγω της ενασχόλησής του με την καθημερινότητα της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών, εικάζεται ευθέτως ότι μπορεί να έχει συνεισφορά στην περαιτέρω διαμόρφωση του προτεινομένου σχεδίου, κυρίως στους τομείς της προστασίας του κοινού, των παικτών και των ανηλίκων, η οποία (συνεισφορά) όχι μόνο μπορεί να εμπλουτίσει το περιεχόμενο του σχεδίου, αλλά και να παρέχει περισσότερες πληροφορίες για την υφιστάμενη πραγματικότητα, οι οποίες θα επιτρέψουν στην Ε.Ε.Ε.Π. να προβεί σε μια περισσότερο ουσιαστική αξιολόγηση του σχεδίου αυτού. Ως εκ τούτου, κατά την άποψη της τριμελούς Επιτροπής, το σχέδιο θα πρέπει να τεθεί σε διαβούλευση.
Επιπλέον τα ρυθμιζόμενα από το σχέδιο ζητήματα είναι και γενικότερου ενδιαφέροντος, αφού άπτονται και ζητημάτων τα οποία αφορούν την δημόσια κοινωνική τάξη. Με βάση τα παραπάνω η Ε.Ε.Ε.Π., πριν προβεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση αυτούσιο το σχέδιο Κανονισμού, όπως της το υπέβαλε η ΟΠΑΠ Α.Ε., προκειμένου να διατυπωθούν οι απόψεις των ενδιαφερομένων. Οι απόψεις αυτές θα συμβάλλουν στην πιο άρτια διαμόρφωση του τελικού Κανονισμού, ο οποίος θα μπορέσει να ενσωματώσει την εμπειρία των οικονομικών φορέων, τους οποίους αφορά, αλλά και των κοινωνικών και άλλων φορέων που εχουν ενδιαφέρον για τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, όπως και των πολιτών.
Αρκετοί ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, στο πλαίσιο της διαβούλευσης, σχόλια και παρατηρήσεις, πολλά από τα οποία δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση του σχεδίου ή/και την αλλαγή ρυθμίσεων που προβλέπει, διότι περιορίζονται σε γενικό απλό αρνητικό σχολιασμό, χωρίς να περιλαμβάνουν προτάσεις.
Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η Ε.Ε.Ε.Π. δεν ενδιαφέρεται για μία προσχηματική διαβούλευση, αλλά για μια πραγματική. Χρειαζόμαστε δηλαδή πληροφορίες και προτάσεις επί της ουσίας του σχεδίου και των διατάξεών του. Τίποτα από αυτά που περιλαμβάνει το σχέδιο δεν είναι δεδομένο ή αποφασισμένο. Όλα μπορούν να μεταβληθούν, με τελικό σκοπό να υπάρξει ένας σύγχρονος και αποτελεσματικός κανονισμός.
Κατά συνέπεια, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, ώστε να μας παρέχουν με τις παρεμβάσεις τους το αναγκαίο υλικό, το οποίο θα μας βοηθήσει στην επεξεργασία του τελικού σχεδίου του κανονισμού.
Με βάση τα παραπάνω και ενόψει ολοκλήρωσης της χρονικής προθεσμίας της διαβούλευσης, παρατείνεται η προθεσμία αυτή έως την 29η Μαΐου 2015, στις 14.00 μ.μ.
Η Ε.Ε.Ε.Π. ευχαριστεί εκ των προτέρων όλους εκείνους που θα θελήσουν να συμβάλλουν με τη γνώμη τους και τα σχόλιά τους.
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π.
Ευγένιος Γιαννακόπουλος

Η διάταξη της περίπτωσης β της παραγράφου 11 του άρθρου 27 του ν.2843/2000 (Α 219), όπως ισχύει, ορίζει ότι: «Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, μετά από πρόταση της ΟΠΑΠ Α.Ε., θεσπίζονται τα ειδικότερα κριτήρια, βάσει των οποίων η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμβάλλεται με πράκτορες, ιδίως δε κριτήρια δημογραφικά, ώστε να υφίσταται εύλογη σχέση ανάμεσα στον αριθμό των πρακτορείων σε κάθε περιοχή προς τον πληθυσμό της περιοχής αυτής, προκειμένου να αποτρέπεται μεγάλη συγκέντρωση πρακτορείων στην ίδια εδαφική περιοχή, κριτήρια και προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των βασικών σκοπών και των θεμελιωδών αρχών της πρακτόρευσης τυχερών παιγνίων, ιδίως δε την εμπέδωση της δημόσιας τάξης, την προστασία του κοινού από τον εθισμό στα τυχερά παίγνια, την πρόληψη της απάτης, την καταστολή του εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την προστασία των ανηλίκων και των καταναλωτών, την εξασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των τυχερών παιγνίων, την κανονική, απρόσκοπτη, ελεγχόμενη και ασφαλή διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, καθώς και τον αυστηρό έλεγχο των όρων και των προϋποθέσεων διεξαγωγής της στοιχηματικής δραστηριότητας και της συμμετοχής του κοινού σε αυτή, ώστε με τον τρόπο αυτόν να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των γεγονότων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της στοιχηματικής δραστηριότητας, οι βασικοί κανόνες, οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης του πράκτορα.»

Με βάση την παραπάνω διάταξη η ΟΠΑΠ Α.Ε. υπέβαλε στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) την προβλεπόμενη πρόταση για την έκδοση Κανονισμού Πρακτόρων, με τον οποίο θα ρυθμίζονται τα παραπάνω ζητήματα. Η τριμελής Επιτροπή ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. της παραγράφου 3α του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α 180), η οποία επιλήφθηκε κατ΄ αρχήν της πρότασης, διατύπωσε την γνώμη ότι το προτεινόμενο σχέδιο Κανονισμού εμφανίζει την ιδιαιτερότητα ότι ρυθμίζει με κανονιστικό τρόπο τις σχέσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. με το φυσικό της δίκτυο, δηλαδή με οικονομικούς φορείς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την εταιρεία στο κοινό και παρέχουν για λογαριασμό της τις σχετικές υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών. Το υφιστάμενο δίκτυο της εταιρείας αποτελείται από 4.500 πρακτορεία, περίπου, και έχει ευρεία διασπορά σε όλη την Επικράτεια. Το δίκτυο αυτό, από την εμπειρία που διαθέτει λόγω της ενασχόλησής του με την καθημερινότητα της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών, εικάζεται ευθέτως ότι μπορεί να έχει συνεισφορά στην περαιτέρω διαμόρφωση του προτεινομένου σχεδίου, κυρίως στους τομείς της προστασίας του κοινού, των παικτών και των ανηλίκων, η οποία (συνεισφορά) όχι μόνο μπορεί να εμπλουτίσει το περιεχόμενο του σχεδίου, αλλά και να παρέχει περισσότερες πληροφορίες για την υφιστάμενη πραγματικότητα, οι οποίες θα επιτρέψουν στην Ε.Ε.Ε.Π. να προβεί σε μια περισσότερο ουσιαστική αξιολόγηση του σχεδίου αυτού. Ως εκ τούτου, κατά την άποψη της τριμελούς Επιτροπής, το σχέδιο θα πρέπει να τεθεί σε διαβούλευση.
Επιπλέον τα ρυθμιζόμενα από το σχέδιο ζητήματα είναι και γενικότερου ενδιαφέροντος, αφού άπτονται και ζητημάτων τα οποία αφορούν την δημόσια κοινωνική τάξη.
Με βάση τα παραπάνω η Ε.Ε.Ε.Π., πριν προβεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία, θέτει σε δημόσια διαβούλευση αυτούσιο το σχέδιο Κανονισμού όπως της το υπέβαλε η ΟΠΑΠ Α.Ε., προκειμένου να διατυπωθούν οι απόψεις των ενδιαφερομένων. Οι απόψεις αυτές θα συμβάλλουν στην πιο άρτια διαμόρφωση του τελικού Κανονισμού, ο οποίος θα μπορέσει να ενσωματώσει την εμπειρία των οικονομικών φορέων, τους οποίους αφορά, αλλά και των κοινωνικών και άλλων φορέων που εχουν ενδιαφέρον για τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, όπως και των πολιτών.
Η δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015.
Η Ε.Ε.Ε.Π. ευχαριστεί εκ των προτέρων όλους εκείνους που θα θελήσουν να συμβάλλουν με τη γνώμη τους και τα σχόλιά τους.
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π.

Ευγένιος Γιαννακόπουλος