- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

ΕΠΙΛΟΓΗ 9

Για την τήρηση, κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, εκ μέρους των υπεργολάβων, των ισχυουσών υποχρεώσεων, στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το ενωσιακό δίκαιο, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις:
(α) να επιβληθούν και στους υπεργολάβους (πλην του κύριου εργολάβου) ενδεδειγμένα μέτρα (πχ. i) σε περίπτωση που προβλέπεται από κοινού ευθύνη κυρίου εργολάβου και υπεργολάβου, εφαρμογή των ανωτέρω υποχρεώσεων εκ μέρους και του υπεργολάβου ή ii) η επαλήθευση της συνδρρομής τυχόν λόγων αποκλεισμού και στο πρόσωπο του υπεργολάβου πέρα από τον κύριο εργολάβο) ή
(β) να μην επιβληθούν αντίστοιχες υποχρεώσεις και στους υπεργολάβους.

Διευκρινίσεις: Η εν λόγω δυνατότητα λήψης ενδεδειγμένων μέτρων εκ μέρους των κρατών-μελών, ως προς το πρόσωπο του υπεργολάβου αποτελεί νέα ρύθμιση και αποσκοπεί στην αυστηροποίηση των κανόνων τήρησης, κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, εκ μέρους των υπεργολάβων, των ισχυουσών υποχρεώσεων στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το ενωσιακό δίκαιο, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις .