- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

ΕΠΙΛΟΓΗ 8

Η υποχρέωση ενημέρωσης που υπέχει ο κύριος εργολάβος ως προς τα στοιχεία των υπεργολάβων του :
(α) να περιορίζεται μόνο στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων έργων-υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στα άρθρα 71 παρ.5 υποπαρ. 1 και 88 παρ. 5 υποπ. 5 των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ αντίστοιχα ή
(β) να επεκταθεί και σε άλλα είδη συμβάσεων (π.χ. συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών πλην των ως άνω υπό α) ή
(γ) να επεκταθεί και σε άλλες περιπτώσεις υπεργολάβων (π.χ. στους υπεργολάβους του υπεργολάβου του κυρίου εργολάβου και ούτω καθεξής στην αλυσίδα της υπεργολαβίας).

Διευκρινίσεις: Η δυνατότητα επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της υποχρέωσης ενημέρωσης ως προς τους υπεργολάβους προβλέπεται στα άρθρα 71 παρ. 5 και 88 παρ. 5 των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ αντίστοιχα, σύμφωνα δε με την αιτιολογική σκέψη 105 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ αποτελεί ουσιαστικά δυνατότητα επέκτασης της υποχρέωσης διαφάνειας που πρέπει να διέπει τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων.
Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η επιλογή τόσο του (β) όσο και του (γ).
Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης παρέχετε σχετική τεκμηρίωση [με χρήση ελεύθερου κειμένου].