- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο (6α) να διευκρινιστεί το είδος των αντιρρήσεων και να προτείνετε μηχανισμούς που θεωρείτε κατάλληλους για την έγερση των σχετικών αντιρρήσεων εκ μέρους του κύριου εργολάβου (βλ. και επιλογή 13) [με χρήση ελεύθερου κειμένου].