- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Σε περίπτωση που στο (2) επιλεγεί το (α), και ανεξάρτητα από την απάντηση στην επιλογή (4), παρακαλείσθε να προτείνετε τα σχετικά μέτρα εφαρμογής (πχ πρέπει να έχει προηγηθεί η οριστική παραλαβή του τμήματος της σύμβασης που έχει ανατεθεί με υπεργολαβία από την αναθέτουσα αρχή; στην περίπτωση που ο κύριος εργολάβος/ανάδοχος δεν υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή το συγκεκριμένο τμήμα της υπεργολαβίας, δύναται ο υπεργολάβος να ζητήσει την παραλαβή του απευθείας από την αναθέτουσα αρχή ; [με χρήση ελεύθερου κειμένου].