- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Σε περίπτωση που στο (2) επιλεγεί το (α), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας:
(I) ποια ιδίως ζητήματα, κρίνετε ότι ενδέχεται να ανακύψουν με την υιοθέτηση της εν λόγω επιλογής, ιδίως ως προς τη μορφή της τριγωνικής σχέσης που δημιουργείται μεταξύ αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντα φορέα, κύριου εργολάβου και υπεργολάβου, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες διατάξεις τόσο του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων όσο και του Αστικού Κώδικα και ιδίως του Ενοχικού Δικαίου. (βλ. και επιλογή 13)
(ii) με το ισχύον καθεστώς δημοσιονομικών διατάξεων είναι δυνατή μία τέτοια απευθείας πληρωμή; Αν όχι τι απαιτείται (νομοθετικά/υλικά) για να καταστεί εφικτή; [με χρήση ελεύθερου κειμένου] (βλ. και επιλογή 13)