- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

ΕΠΙΛΟΓΗ 2

Στην περίπτωση που τμήμα της σύμβασης ανατίθεται σε υπεργολάβο, η πληρωμή της αμοιβής του να πραγματοποιείται :
(α) απευθείας στον υπεργολάβο, κατόπιν αιτήσεως του, ήτοι η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας να μεταφέρει τις οφειλόμενες πληρωμές απευθείας στον υπεργολάβο για τις υπηρεσίες, τις προμήθειες ή τα έργα που παρείχε στον οικονομικό φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση (κύριο εργολάβο), ή
(β) από τον κύριο εργολάβο στο πλαίσιο της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης, χωρίς να παρεμβάλλεται η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας.

Διευκρινίσεις: Η εν λόγω ρύθμιση είναι νέα στο παράγωγο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων της Ένωσης και σκοπό έχει να ενισχύσει τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, εξασφαλίζοντας τους πιο άμεσες πληρωμές, καθώς και την αναγκαία για τη λειτουργία τους ρευστότητα, η οποία πολλές φορές σήμερα εξαρτάται από τη ρευστότητα και την οικονομική φερεγγυότητα του κύριου εργολάβου. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η αύξηση του διοικητικού φόρτου που η ρύθμιση αυτή συνεπάγεται για τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς. Σχετική πρόβλεψη υπάρχει στο εθνικό δίκαιο ως διακριτική ευχέρεια που εναπόκειται στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και ειδικότερα στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 173 του ν. 4281/2014 .