- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

ΕΠΙΛΟΓΗ 1

ΕΠΙΛΟΓΗ 1: Η αναφορά στην προσφορά του τμήματος της σύμβασης που προτίθενται οι υποψήφιοι να αναθέσουν με τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και των υπεργολάβων που προτείνουν:
(α) να αποτελέσει υποχρέωση των υποψηφίων που θα επιβάλλεται μέσω της πράξης ενσωμάτωσης των Οδηγιών ή
(β) να εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των εκάστοτε αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων να απαιτούν ή όχι τη συγκεκριμένη αναφορά στα έγγραφα της σύμβασης, εκτιμώντας ad hoc, το είδος της υπό ανάθεσης σύμβασης και τις ειδικές κάθε φορά περιστάσεις και απαιτήσεις αυτής.

Διευκρινίσεις: Οι συγκεκριμένες επιλογές δεν είναι καινοφανείς. Υπάρχουν ήδη ως επιλογές της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ , οι οποίες ενσωματώθηκαν στην εθνική έννομη με την επιβολή σχετικής υποχρέωσης στις αναθέτουσες αρχές/αναθετόντες φορείς, ήτοι να απαιτούν από τους προσφέροντες να αναφέρουν στην προσφορά το τμήμα/τμήματα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν σε υπεργολάβο καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν .