- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

ΘΕΜΑ 4: Υφιστάμενες βάσεις δεδομένων οικονομικών φορέων για την επαλήθευση πληροφοριών του ΕΕΕΠ.

Οι υφιστάμενες βάσεις δεδομένων που λειτουργούν στην Ελλάδα και περιέχουν πληροφορίες σχετικές με καταστάσεις των οικονομικών φορέων, οι οποίες συνεπάγονται λόγους αποκλεισμού ή με στοιχεία που συνδέονται με κριτήρια ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων (π.χ. Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., Γ.Ε.ΜΗ., Μ.Ε.ΕΠ., Μητρώο Μελετητών και Γραφείων Μελετητών, TAXIS, ΦΕΚ, διάφορα ΟΠΣ -ΙΚΑ/ΕΣΠΑ, κα βάσεις ή μητρώα ή αποθετήρια εγγράφων ή συστήματα προεπιλογής ή εικονικοί φάκελοι επιχειρήσεων):
(α) μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα/υπό όρους από όλες τις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς για τους σκοπούς του άρθρου 59 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ;
(β) μπορούν να χρησιμοποιούνται υπό τους ίδιους όρους από τις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς των άλλων κρατών μελών;
(γ) οι υφιστάμενες βάσεις δεδομένων διαλειτουργούν μεταξύ τους;
(δ) ποιος είναι ο κατάλληλος/ αρμόδιος (δημόσιος) φορέας στην Ελλάδα για την τήρηση της νέας υποχρέωσης των κρατών μελών να ενημερώνουν το e-Certis και να κοινοποιούν κάθε σχετική πληροφορία όταν το ζητήσει οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος αναφορικά με τις εν λόγω υφιστάμενες βάσεις δεδομένων που τηρούνται και λειτουργούν στην χώρα; Παρακαλούμε αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις που θεσπίζουν την εν λόγω αρμοδιότητα.
Διευκρινίσεις: Παρά τη χρήση του ΕΕΕΠ οι οδηγίες προβλέπουν ότι οι αναθέτουσες αρχές έχουν τη δυνατότητα να ζητούν ανά πάσα στιγμή όλα ή κάποια από τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον θεωρούν ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. Δεδομένου δε ότι είναι σημαντικό, οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι αναθέτουσες αρχές να βασίζονται σε πρόσφατη πληροφόρηση, ιδίως σε ό,τι αφορά τους λόγους αποκλεισμού, αφού σημαντικές αλλαγές μπορούν να επέλθουν με αρκετά ταχύ ρυθμό, (π.χ. σε περίπτωση οικονομικών δυσκολιών οι οποίες καθιστούν ακατάλληλο τον οικονομικό φορέα ή, αντίστροφα, επειδή αποπληρώθηκε εν τω μεταξύ εκκρεμές χρέος που αφορούσε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης), οι οδηγίες προβλέπουν ότι οι αναθέτουσες αρχές επαληθεύουν, όπου αυτό είναι δυνατόν, την πληροφόρηση αυτή χρησιμοποιώντας τις σχετικές βάσεις δεδομένων, οι οποίες ενδείκνυται να είναι εθνικές, κατά την έννοια ότι πρέπει να τις διαχειρίζονται δημόσιες αρχές . Τα δε κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω βάσεις δεδομένων μπορούν αν χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές καθώς και, υπό τους ίδιους όρους, από τις αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών μελών . Ωστόσο οι οδηγίες αναγνωρίζουν ότι στην παρούσα φάση εξέλιξης, ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις όπου η ανωτέρω επαλήθευση δεν είναι προς το παρόν δυνατή για τεχνικούς λόγους. Επιπλέον τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν πλήρη κατάλογο των βάσεων αυτών, να ενημερώνουν σχετικά το e-Certis, καθώς και να κοινοποιούν κάθε σχετική πληροφορία όταν τους το ζητήσει οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος .