- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

ΘΕΜΑ 3: Αναβολή υποχρέωσης παροχής ΕΕΕΠ αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Διευκρινίσεις: Οι οδηγίες ορίζουν ότι το ΕΕΕΠ παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή . Ωστόσο παρέχουν στο κράτος μέλος την ευχέρεια να αναβάλει την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής μέχρι τις 18 Απριλίου 2018 (αντί της 18ης Απριλίου 2016).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε να απαντήσετε αν θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναβάλει την υποχρέωσης παροχής ΕΕΕΠ αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι τις 18 Απριλίου 2018 ή όχι, αναφέροντας συνοπτικά τους λόγους.