- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

ΘΕΜΑ 10: Επαλήθευση/έλεγχος τήρησης υποχρεώσεων στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου και υποβολή κυρώσεων.

α) Η επαλήθευση ή/και ο έλεγχος επί της τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, δύναται να διενεργείται:
(i) κατά το στάδιο ανάθεσης της σύμβασης;
(ii) κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης;
(iii) και στα δύο ανωτέρω στάδια;
Διευκρινήσεις: Παρακαλείσθε να προτείνετε συνοπτικά τους φορείς (π.χ αποκλειστικά η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας ή/και τρίτος ανεξάρτητος φορέας υφιστάμενος ή μη) που θα καταστούν αρμόδιοι για τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων/επαληθεύσεων και τις σχετικές διαδικασίες (μηχανισμούς) για τη διασφάλιση της τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων ( π.χ εξέταση δείγματος συνολικά) ανά προτεινόμενο στάδιο.
β) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη συμμόρφωση προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις μπορεί να θεωρηθεί σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, δυνάμενο να επιφέρει τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα από τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβαση, θεωρείτε ότι ο εν λόγω αποκλεισμός θα πρέπει να επιφέρει ευρύτερες κυρώσεις για τον παραβαίνοντα οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανόμενης της στέρησης του δικαιώματος συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (π.χ εγγραφή σε black list); παρακαλώ τεκμηριώστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου].
Διευκρίνηση:
γ) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στην ανωτέρω ερώτηση (β), καλείστε να προσδιορίστε το επιθυμητό ελάχιστο και μέγιστο χρονικό διάστημα του προτεινόμενου αποκλεισμού, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης [με χρήση ελεύθερου κειμένου].