- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Επιλογή 14

ΕΠΙΛΟΓΗ 14: Εξαιρουμένων των συμβάσεων οι οποίες έχουν τυχόν υποδιαιρεθεί υποχρεωτικά σε τμήματα (πρβ. ΕΠΙΛΟΓΗ 10):
(α) να καθοριστούν, κατά την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, ειδικότερες προϋποθέσεις υποδιαίρεσης, ήτοι να τεθούν λεπτομέρειες για τον τρόπο υποδιαίρεσης των συμβάσεων σε τμήματα από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς ή
(β) τούτο να επαφίεται κατ’ απόλυτο τρόπο στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα ;
Διευκρινίσεις: Πρβ. ο.π. στην τελευταία παράγραφο των “Διευκρινίσεων” στην ΕΠΙΛΟΓΗ 10.