- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 42 – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ