- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 41 – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ