- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 37 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

37.1 Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να ενημερώνει το προσωπικό που εμπλέκεται με τη διεξαγωγή των Παιγνίων για τις κείμενες διατάξεις, τον Κανονισμό και να μεριμνά για τη συμμετοχή του σε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης στο σχετικό αντικείμενο.
37.2 Ο Κάτοχος Άδειας έχει την υποχρέωση να πραγματοποιεί προγράμματα ακολουθώντας το σχήμα α) εισαγωγική εκπαίδευση, β) ένταξη στο επάγγελμα και γ) επιμόρφωση.
37.3 Η εκπαίδευση / επιμόρφωση διακρίνεται σε:
α) Εισαγωγική, διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) εβδομάδων.
β) Επιμορφωτική, για το σύνολο των εργαζομένων και των στελεχών, σε δυο (2) κύκλους ανά έτος, διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) εβδομάδων.
γ) Ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας.
37.4 Ο Κάτοχος Άδειας έχει την υποχρέωση να διαθέτει διαδικασίες αξιολόγησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
37.5 Ο Κάτοχος Άδειας ορίζει υπεύθυνο εκπαίδευσης, ο οποίος είναι αρμόδιος για την τήρηση πλήρους και ενημερωμένου αρχείου των φακέλων που έχουν σχέση με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Κατόχου Άδειας (ενδεικτικά η συγκέντρωση και επεξεργασία αιτήσεων εκπαιδευομένων, η ένταξη επιλεγέντων εκπαιδευομένων σε τμήματα μάθησης, η διάθεση των εκπαιδευτικών υλικών, Γνωστοποίηση των προγραμμάτων, στοιχεία αξιολόγησης των προγραμμάτων κ.λπ.). Τα ειδικά και αναλυτικά καθήκοντα και τα παραδοτέα του υπευθύνου εκπαίδευσης περιγράφονται σε σχετικό έγγραφο (καθηκοντολόγιο) του Κατόχου Άδειας.
37.5.1 Ειδικότερα, σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού και των στελεχών του Κατόχου Άδειας αναφορικά με το Υπεύθυνο Παιχνίδι, λαμβάνονται υπόψη τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό. Μετά την παρακολούθηση των σχετικών προγραμμάτων το προσωπικό και τα στελέχη του Κατόχου Άδειας είναι σε θέση να:
α) Κατανοήσουν και εμπεδώσουν τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού.
β) Προωθήσουν τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στον Παίκτη.
γ) Αναγνωρίζουν τα σημάδια προβληματικής συμπεριφοράς και ενημερώνουν τον Παίκτη για φορείς υποστήριξης, σχετικούς με τον εθισμό στα τυχερά παίγνια, καθώς και κέντρα απεξάρτησης.
δ) Χειρίζονται με διακριτικό τρόπο Παίκτη που εμφανίζει σημάδια προβληματικής συμπεριφοράς, τον προτρέπουν να θέσει όρια και τον ενθαρρύνουν να ενταχθεί στο καθεστώς αποκλεισμού.
37.6 Ο Κάτοχος Άδειας υποβάλλει με Γνωστοποίηση τα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ε.Ε.Ε.Π..