- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 22 – ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΖΙΝΟ

22.1 Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η λειτουργία των επιχειρήσεων καζίνο εξαιρείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ωραρίων ομοειδών επιχειρήσεων.
22.2 Το ωράριο λειτουργίας του Χώρου Παιγνίων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των οχτώ (8) ωρών ημερησίως.
22.3 Οι ώρες και ημέρες αργίας καθώς και οι ώρες λειτουργίας του καζίνο, καθορίζονται από τον Κάτοχο Άδειας, μετά από προηγούμενη Γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Π.. Σχετική μεταβολή αυτών γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. και πραγματοποιείται μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της Γνωστοποίησης, εφόσον η Ε.Ε.Ε.Π., μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, δεν ζητήσει επιπλέον στοιχεία ή δεν διατυπώσει αντίθετη άποψη.
22.4 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 22.2, στην περίπτωση που η επερχόμενη μεταβολή αφορά τη μείωση ή αύξηση του ωραρίου λειτουργίας ενός τομέα Παιγνίων (επιτραπέζια ή ηλεκτρονικά), απαιτείται ενημέρωση της Ε.Ε.Ε.Π., τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν την εφαρμογή του.
22.5 Ο Κάτοχος Άδειας αναρτά σε εμφανές σημείο πίνακα των ωρών λειτουργίας του καθώς και πίνακα των ημερών αργίας, έτσι ώστε να μπορεί να λάβει γνώση το κοινό.
22.6 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν απαλλάσσουν τον Κάτοχο Άδειας από υποχρεώσεις σχετικά με το ωράριο που προκύπτουν από άλλες διατάξεις.