- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 11 – ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ

11.1 Οι Παίκτες επιτρέπεται, κατά την διεξαγωγή των Παιγνίων που διεξάγονται επιτραπέζια, να δίνουν με δική τους βούληση και πρωτοβουλία φιλοδώρημα.
11.1.1 Κανένας υπάλληλος επιτραπέζιων Παιγνίων δεν επιτρέπεται να λαμβάνει το φιλοδώρημα ιδιαιτέρως ή ατομικώς.
11.1.2 Τα φιλοδωρήματα λαμβάνονται από τον κρουπιέρη και ρίπτονται αμέσως από αυτόν στο κουτί φιλοδωρημάτων (TIPS` BOX) των τραπεζιών.
11.1.3 Στην περίπτωση που ως φιλοδώρημα δοθούν χαρτονομίσματα ή μάρκες χρώματος, αυτά ανταλλάσσονται από τον κρουπιέρη με μάρκες ίσης αξίας από το ταμείο του τραπεζιού και ρίπτονται αμέσως στο κουτί φιλοδωρημάτων, τα δε χαρτονομίσματα που δόθηκαν ως φιλοδώρημα τοποθετούνται στο «DROP BOX» του τραπεζιού. Απαγορεύεται η ανταλλαγή φιλοδωρήματος με μάρκες μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας από αυτήν του φιλοδωρήματος.
11.1.4 Κατά το κλείσιμο των τραπεζιών, κάθε κουτί φιλοδωρημάτων μεταφέρεται και καταμετράται στον ειδικό χώρο καταμέτρησης.
11.1.5 Η παραπάνω διαδικασία καταμέτρησης διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 30.
11.1.6 Το φιλοδώρημα κατανέμεται αποκλειστικά μεταξύ των υπαλλήλων επιτραπέζιων Παιγνίων, όπως ειδικότερα ορίζεται από τη σύμβαση εργασίας των υπαλλήλων με τον Κάτοχο Άδειας.
11.1.7 Δεν επιτρέπεται στον Κάτοχο Άδειας να κατανέμει στους υπαλλήλους που εργάζονται στο τμήμα του κλειστού ηλεκτρονικού συστήματος οπτικοακουστικής παρακολούθησης (CCTV) και στο τμήμα επιτήρησης (Security) ποσοστό φιλοδωρημάτων που προέρχονται από τα επιτραπέζια Παίγνια.
11.2 Οι Παίκτες επιτρέπεται να δίνουν με δική τους βούληση και πρωτοβουλία φιλοδώρημα στους υπαλλήλους των λοιπών τμημάτων του καζίνο, όπως των τμημάτων Παιγνιομηχανημάτων, υποδοχής (Reception), επισιτισμού (εστιατορίων, μπαρ κ.λπ.), ταμείων, ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, ιματιοθηκών, καθαρισμού, κ.λπ..