- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 08 – ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

8.1 Τα Παίγνια που επιτρέπεται να διοργανώνονται στα καζίνο πρέπει να διεξάγονται νόμιμα σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Αυστραλία, στην Ιαπωνία, στην Κίνα ή σε άλλες χώρες, υπό τις προϋποθέσεις, τους όρους, τις τεχνικές και λοιπές προδιαγραφές που τίθενται κάθε φορά από την Ε.Ε.Ε.Π. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να καθορίζονται κανόνες για τις προϋποθέσεις, τους όρους, τις τεχνικές και λοιπές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα παίγνια που επιτρέπεται να διεξάγονται στα καζίνο, ανεξάρτητα από το αν διεξάγονται σε άλλα κράτη κατά το προηγούμενο εδάφιο. Κάθε Παίγνιο, καθώς και ΤΜΚΥ πιστοποιείται από την Ε.Ε.Ε.Π.
Ενδεικτικά τα Παίγνια που διεξάγονται στα καζίνο είναι τα ακόλουθα:
α)Μπλακ Τζακ (Black Jack) ή «21».
β) Αμερικάνικη Ρουλέτα (American Roulette).
γ) Γαλλική Ρουλέτα (French Roulette).
δ) Μπάνκο Πούντο (Banco Punto).
ε) Μπακαράς (Baccarat).
στ) Σεμέν ντε φερ (Chemin de fer).
ζ) Αμερικάνικα Ζάρια (Craps) και Ελληνικά Ζάρια.
η) Πόκερ (Poker) και παραλλαγές του.
θ) Μηχανήματα με νομίσματα χωρίς οθόνη.
ι) Μηχανήματα με νομίσματα με οθόνη.
ια) Ηλεκτρονική Ρουλέτα (Electronic Roulette):
ια1) με τραπέζι, τροχό αμερικάνικης ρουλέτας περιστρεφόμενο από κρουπιερη, και τερματικούς σταθμούς ή
ια2) χωρίς τραπέζι, με τροχό αμερικάνικης ρουλέτας περιστρεφόμενο από κρουπιερη και τερματικούς σταθμούς ή
ια3) χωρίς τραπέζι, με τροχό αμερικάνικης ρουλέτας περιστρεφόμενο αυτόματα και τερματικούς σταθμούς.
ιβ) Κάθε άλλο Παίγνιο ή/και παραλλαγές αυτού, το οποίο πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, περιγράφονται στον Οδηγό Συμμετοχής και έχουν λάβει τις προβλεπόμενες Πιστοποιήσεις.
8.2 Όλα τα τραπέζια και Παιγνιομηχανήματα (όπως slots καθώς και τροχοί, τραπέζια και τερματικοί σταθμοί ηλεκτρονικών ρουλετών) πρέπει να είναι τοποθετημένα μέσα στο Χώρο Παιγνίων κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση και ο έλεγχος σε αυτά.