- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 35 – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.