- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 28 – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

28.1 Πρόσβαση στην Παικτική Συμπεριφορά έχουν αποκλειστικά και μόνον ο Παίκτης, η Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Νόμου, καθώς επίσης και το ειδικά εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο για το σκοπό αυτό προσωπικό του Κατόχου Άδειας, το οποίο γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π..

28.2Ο Κάτοχος Άδειας οφείλει να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημοσιοποίηση των παραπάνω στοιχείων. Ο Κάτοχος Άδειας οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στα στοιχεία των Παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. Αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης στα παραπάνω στοιχεία, πλην των αρμόδιων αρχών, έχει μόνο το προσωπικό που έχει οριστεί με πράξη του Κατόχου Άδειας, η οποία Γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. και εμπεριέχει υποχρέωση τήρησης απορρήτου και εχεμύθειας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών των στοιχείων από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου και μετά τη λήξη των καθηκόντων τους.