- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 25 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

25.1 Ο Κάτοχος Άδειας διαθέτει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της νομιμότητας, τα έσοδα του Δημοσίου, η αδιάβλητη διεξαγωγή των Παιγνίων, η απρόσκοπτη λειτουργία των ΤΜΚΥ και κάθε είδους εξοπλισμού διεξαγωγής Παιγνίων, η συνεχής και κανονική εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους και ιδίως να διασφαλίζονται:

α. Η ελαχιστοποίηση του κινδύνου βλάβης των συμφερόντων των Παικτών από τυχόν σύγκρουση συμφερόντων τους με εκείνα του Κατόχου Άδειας, των στελεχών του, των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων ή άλλων προσώπων που συμμετέχουν στα Παίγνια.

β. Οι συνθήκες διαφάνειας ως προς την λειτουργία και ακεραιότητα της διοργάνωσης και διεξαγωγής των Παιγνίων.

γ. Η παρακολούθηση της Παικτικής Δραστηριότητας και της λειτουργίας των Παιγνίων για την αποτροπή της ανάπτυξης απατηλών μεθόδων και, εν γένει, την πρόληψη της απάτης, την καταστολή του εγκλήματος και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την προστασία των ανηλίκων και των καταναλωτών, την εξασφάλιση του αδιάβλητου των Παιγνίων και, εν γένει, της κανονικής, απρόσκοπτης, ελεγχόμενης και ασφαλούς διεξαγωγής τους.

δ. Ο έλεγχος και η ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων.

ε. Ο απρόσκοπτος και ευχερής έλεγχος, από την Ε.Ε.Ε.Π. της δραστηριότητας του Κατόχου Άδειας και η διακρίβωση τυχόν επιρροών από τα πρόσωπα που επιτελούν Κρίσιμες Λειτουργίες ή και το προσωπικό του Κατόχου που θα μπορούσαν να αποβούν σε βάρος της συνετής και χρηστής διαχείρισής του.

στ. Η πρόληψη, η αποτροπή και η επίλυση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των παραπάνω προσώπων και των Παικτών.

ζ. Η εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών ώστε να εξασφαλίζεται επαρκώς η συμμόρφωσή του Κατόχου Άδειας, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, υπαλλήλων και εν γένει του προσωπικού του, με τις υποχρεώσεις που υπέχουν από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κανόνες για τη διενέργεια των συναλλαγών.

25.1.1 Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας περιλαμβάνονται:

α. Οργανόγραμμα σε πλήρη ανάπτυξη, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας καθώς και διάκριση των καθηκόντων σε κύρια και δευτερεύοντα. Στο οργανόγραμμα προσδιορίζεται με σαφήνεια η περιοχή ευθύνης ανά τομέα, τμήμα και θέση.

β. Περιγραφή καθηκόντων και ανάπτυξη διαδικασιών του συνόλου των δραστηριοτήτων ανά οργανική μονάδα.

γ. Διαδικασίες εξουσιοδότησης για εκχώρηση συγκεκριμένων εξουσιοδοτήσεων σε στελέχη, καθώς και τον χειρισμό θεμάτων εκπροσώπησης του Κατόχου Άδειας, έναντι της Αρχής.

δ. Διαδικασίες εξουσιοδοτήσεων.

ε. Διαδικασίες λογιστικού ελέγχου και οικονομικής παρακολούθησης εισροών και εκροών.

στ. Διαδικασίες για φορολογική ενημέρωση, φορολογικές και συμβατικές υποχρεώσεις, απόδοσης φόρων και δικαιωμάτων.

ζ. Σύστημα διαχείρισης εξοπλισμού ως προς τη λειτουργία και αποδοτικότητα αυτού. Ειδικότερα, οφείλουν να διαθέτουν υγιείς και αποτελεσματικές διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, αποτελεσματικές διαδικασίες εκτίμησης των κινδύνων και κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και ασφάλειας των συστημάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων και λειτουργίας των Παιγνίων.

η. Διαδικασίες καθορισμού στρατηγικών στόχων καθώς και προγραμματισμού δράσης σε πλήρη ανάπτυξη, ανά δραστηριότητα.

25.1.2 Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού, κατατίθενται προς έγκριση στην Ε.Ε.Ε.Π.. Με Οδηγία της Ε.Ε.Ε.Π. ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

25.2 Ο Κάτοχος Άδειας λειτουργεί τμήμα εσωτερικού ελέγχου (internal Audit), που είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των επιμέρους συστημάτων και λειτουργιών, όπως α) τον λειτουργικό έλεγχο β) τον έλεγχο συμμόρφωσης, γ) τον χρηματοοικονομικό έλεγχο.