- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 07 – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

7.1 Ο Κάτοχος Άδειας οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων και τις αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π. που ρυθμίζουν θέματα Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων.

7.2 Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη για λόγους Εμπορικής Επικοινωνίας, χωρίς τη συναίνεση του Παίκτη.

7.3 Δεν επιτρέπεται η αποστολή υλικού Εμπορικής Επικοινωνίας σε πρόσωπα τα οποία έχουν αποκλειστεί σύμφωνα με το Άρθρο ΧΧ ή των οποίων οι Ηλεκτρονικοί Λογαριασμοί έχουν καταστεί «Ανενεργοί».

7.4 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να επιβάλλει την άμεση διακοπή οποιασδήποτε ενέργειας Εμπορικής Επικοινωνίας, η οποία αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και στον Κανονισμό.

7.5 Ο Κάτοχος Άδειας μπορεί να διενεργεί Εμπορική Επικοινωνία σε λογαριασμούς που διατηρεί, αναπτύσσει και δημιουργεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζει ειδικά φίλτρα και εφαρμογές αποκλεισμού της πρόσβασης των ανηλίκων και των προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας και σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στις σχετικές με τα θέματα Εμπορικής Επικοινωνίας και Υπεύθυνου Παιχνιδιού, αποφάσεις και Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π..