- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 04 – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

4.1 Τα πρόσωπα που αιτούνται τη χορήγηση Άδειας πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Είναι νομικά πρόσωπα, με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ε.Ε. και καταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστον διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

β. Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και εν γένει οι ασκούντες τη διοίκηση ή διαχείριση και εκπροσώπηση του αιτούντος δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών, το αδίκημα της φοροδιαφυγής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί τυχερών παιγνίων.

γ. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

δ. Δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

ε. Οι μέτοχοι ή εταίροι του Κατόχου Άδειας πληρούν τις απαιτήσεις Καταλληλότητας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό ΧΧΧ απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

στ. Δεν είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (blacklist) της παραγράφου 7 του άρθρου 48 του Νόμου ή έχουν διαγραφεί από αυτόν τουλάχιστον ένα έτος πριν την υποβολή της αίτησης.

ζ. Διαθέτουν την κατάλληλη οργανωτική δομή, την απαιτούμενη τεχνική, επαγγελματική και χρηματοοικονομική επάρκεια, καθώς και την κατάλληλη τεχνολογική και υλικοτεχνική υποδομή για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων.

η. Διαθέτουν πλήρες, τεκμηριωμένο και σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις, βιώσιμο επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους υπό την ισχύ της Άδειας.

θ. Αναπτύσσουν και εφαρμόζουν εσωτερικές πολιτικές, κανόνες δεοντολογίας και ειδικά μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας της διεξαγωγής των Παιγνίων, την προστασία των ανηλίκων, των Παικτών και των καταναλωτών, καθώς και την εν γένει συμμόρφωσή τους με τις κείμενες διατάξεις.

4.2 Προς απόδειξη της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων τα πρόσωπα που αιτούνται τη χορήγηση Άδειας προσκομίζουν τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού, με τον τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή ορίζει.