- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 03 – ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

3.1 Η Διοργάνωση και Διεξαγωγή Παιγνίων μέσω του Διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια επιτρέπεται κατόπιν Άδειας που χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π.. Η Άδεια περιλαμβάνει τους ειδικότερους όρους διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων, για τα οποία αυτή εκδίδεται και τις υποχρεώσεις του Κατόχου της. Προβλέπονται δυο τύποι Αδειών :

Τύπος 1 – Άδεια Διεξαγωγής Στοιχήματος. Το αντίτιμο για τη χορήγηση Άδειας Τύπου 1 ορίζεται σε 4.000.000 ευρώ.

Τύπος 2 – Άδεια Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων. Το αντίτιμο για τη χορήγηση Άδειας Τύπου 2 ορίζεται σε 1.000.000 ευρώ.

3.2 Κάθε υποψήφιος δύναται να αιτηθεί την έκδοση Άδειας ενός τύπου ή Άδειες και των δυο τύπων, με ξεχωριστή αίτηση.

3.3 Κάθε Άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία χορήγησής της.

3.4 Τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της Άδειας, ο Κάτοχος μπορεί να υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. αίτηση ανανέωσης αυτής για ίσο χρονικό διάστημα.

3.4.1 Για την ανανέωση απαιτείται η καταβολή τιμήματος, ισόποσου με το αρχικό τίμημα, καθώς και η μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 7 του άρθρου 46 του Νόμου.

3.4.2 Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να μεταβάλλει τους όρους χορήγησης της νέας Άδειας με αιτιολογημένη γνώμη της.

3.5 Οι Άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ολικώς ή μερικώς σε άλλο πρόσωπο. Κάθε Άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η κατάτμησή της.

3.6 Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.