- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 26 – Ασφάλεια Συστημάτων και Υποσυστημάτων διεξαγωγής παιγνίων μέσω διαδικτύου

Οι απαιτήσεις ασφάλειας που θέτει η Ε.Ε.Ε.Π. αναφορικά με το σύνολο των συστημάτων / υποσυστημάτων και του λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή των παιγνίων μέσω διαδικτύου, είναι αυτές που περιγράφονται στο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO/EIC 27001, τουλάχιστον στην έκδοση 2013.

Με τη χρήση του ως άνω προτύπου, η Ε.Ε.Ε.Π. στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της έκθεσης των Παικτών, σε κινδύνους ασφαλείας, από τα συστήματα / υποσυστήματα και το λογισμικό διεξαγωγής των παιγνίων μέσω διαδικτύου. Τα συστήματα / υποσυστήματα τα οποία ο Κάτοχος της Άδειας οφείλει να πιστοποιήσει κατά ISO/EIC 27001 είναι τα κάτωθι:

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κάτοχος της Άδειας οφείλει:

26.1 Προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργίας των data centers φιλοξενίας συστημάτων/υποσυστημάτων

Όλα τα συστήματα και υποσυστήματα, τα οποία απαρτίζουν τη γενική αρχιτεκτονική του συστήματος (Κεντρική πλατφόρμα παρόχου, Safe και λοιπά υποσυστήματα του ενδιάμεσου συστήματος ελέγχου, πύλη gateway, εναλλακτικός χώρος αποθήκευσης), πρέπει να φιλοξενούνται σε υποδομές data centers, οι οποίες διαθέτουν ισχυρά χαρακτηριστικά λειτουργίας, ως προς τη διαθεσιμότητα παροχής υπηρεσιών, την ασφάλεια και ανοχή έναντι καταστροφικών ενεργειών και την επιχειρησιακή συνέχεια.

Τα data centers πρέπει διαθέτουν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας, που τα κατατάσσουν, τουλάχιστον στο επίπεδο Tier 3, με βάση την κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΤΙΑ 942, ή ισοδύναμου.

26.2 Δομή Τεχνικής Έκθεσης Ασφάλειας Συστημάτων και Υποσυστημάτων

Η Τεχνική Έκθεση Ασφάλειας Συστημάτων και Υποσυστημάτων διεξαγωγής παιγνίων μέσω διαδικτύου πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: