- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 12 – Δυσλειτουργία (malfunction)

Η πλατφόρμα τυχερών παιγνίων πρέπει:

α) να μην επηρεάζεται περαιτέρω από δυσλειτουργίες των συσκευών  των παικτών πέραν του να κινήσει τις διαδικασίες για τα ημιτελή παίγνια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ημιτελών παιγνίων.

β) να περιλαμβάνει ένα μηχανισμό για να ακυρώνει στοιχήματα και πληρωμές σε περίπτωση δυσλειτουργίας (malfunction) της πλατφόρμας τυχερών παιγνίων όταν μια πλήρης επανάκτηση (recovery) δεν είναι δυνατή.