- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 08 – Λογισμικό Χρήστη (ClientSoftware)

λογισμικό [1]. Τα plug-in χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα σε φυλλομετρητές [2] για την προβολή video [3], την ανίχνευση ιών [4], και την επίδειξη νέων τύπων αρχείων. Πολύ γνωστά παραδείγματα plug-in είναι το Adobe Flash Player [5] και το QuickTime [6]. Τα plug-in είναι εξειδικευμένες μορφές αυτού που αποκαλείται add-on ή πρόσθετο και περιλαμβάνει επεκτάσεις ή οπτικά θέματα.

8.5 Επαλήθευση Συμβατότητας (Compatibility Verification).

Κατά τη διάρκεια κάθε εγκατάστασης ή αρχικοποίησης-προετοιμασίας (initialization) και πριν από την επιβεβαίωση έναρξης μιας συνεδρίας παίκτη, το λογισμικό χρήστη, το οποίο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση, πρέπει να ανιχνεύσει τυχόν ασυμβατότητες ή περιορισμούς των πόρων στο σύστημα του παίκτη οι οποίες θα εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία του Λογισμικού Χρήστη. Εάν ανιχνευθούν ασυμβατότητες ή περιορισμοί πόρων, τότε το σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση πρέπει:

α) να ενημερώσει τον παίκτη για κάθε ασυμβατότητα ή/και περιορισμό των πόρων που εμποδίζει τη λειτουργία (π.χ. τον τύπο και έκδοση του του προγράμματος περιήγησης (browser), την έκδοση του προσθετου λογισμικού, κ.λπ.).

β) να μην επιτρέπει δραστηριότητες τυχερών παιγνίων όταν υπάρχει κάποια ασυμβατότητα ή/και  περιορισμός πόρων.

8.6 Περιεχόμενο (Content).

To Λογισμικό Χρήστη που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Σύστημα τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση δεν πρέπει να περιέχει καμία λειτουργικότητα η οποία να θεωρείται κακόβουλου χαρακτήρα από τη ρυθμιστική αρχή. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μη εξουσιοδοτημένη εξαγωγή και μεταφορά αρχείων, μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις του συστήματος του παίκτη, και χρήση κακόβουλου λογισμικού (malware).

8.7 Επικοινωνίες (Communications).

Οι επικοινωνίες μεταξύ των μερών του συστήματος τυχερών παιγνίων με αλληλεπίδραση, του συστήματος του παίκτη και του Λογισμικού Χρήστη, οι οποίες διεξάγονται μέσω δημόσιων δικτύων πρέπει να είναι ασφαλείς (secure) χρησιμοποιώντας μέσα-μεθόδους-διαδικασίες εγκεκριμένες από το ρυθμιστικό φορέα. Προσωπικά στοιχεία, ευαίσθητα δεδομένα του λογαριασμού, τα στοιχήματα, τα αποτελέσματα, οικονομικά στοιχεία, και πληροφορίες της συνεδρίας του παίκτη πρέπει πάντα να προστατεύονται σε κάθε δημόσιο δίκτυο.