- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 06 – Καταγγελίες/Αναφορές/Παράπονα Παικτών

6.1 Υποβολή – Διαχείριση καταγγελιών/αναφορών/παραπόνων

6.1.1 Το ΠΣ διαθέτει διαδικασία υποβολής καταγγελιών/αναφορών/παραπόνων και επιτρέπει στον Παίκτη την κοινοποίηση αυτών στην Ε.Ε.Ε.Π..

6.1.2 Πληροφορίες επικοινωνίας για επίλυση διενέξεων είναι άμεσα προσβάσιμες στον Παίκτη μέσω της διεπαφής Παίκτη (accessible within the Player Interface).

6.1.3 Το ΠΣ διασφαλίζει ότι οι Παίκτες δύνανται να εκφράζουν καταγγελίες, αναφορές και παράπονα καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, όλες τις ημέρες της εβδομάδας (24/7).

6.1.4 Το αρχείο καταγραφής καταγγελιών, αναφορών και παραπόνων καθώς και της σχετικής αλληλογραφίας τηρείται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα που ορίζεται από την Ε.Ε.Ε.Π..