- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 02 – Πεδίο εφαρμογής

2.1 Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν, το Πληροφοριακό Σύστημα και κάθε είδους μηχανήματα, συσκευές, στοιχεία εξοπλισμού, εφαρμογές λογισμικού ή συστήματα (Προϊόντα), καθώς και σχετικοί χώροι, που συνδέονται με τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.