- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 16 Μεταβατικές διατάξεις για τις Αρχές του ν. 4013/2011 και του ν. 4412/2016 και το προσωπικό τους

1. Τα υπηρετούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην Αρχή του ν. 4013/2011 (Α’ 204), η οποία καταργείται με τις διατάξεις του παρόντος, των οποίων η θητεία δεν έχει λήξει, καθώς και τα υπηρετούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος μέλη στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, των οποίων η θητεία δεν έχει λήξει, καταλαμβάνουν αυτοδικαίως θέση μέλους της Αρχής, μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας τους. Μετά τη λήξη της θητείας τους αποχωρούν και δικαιούνται να συμμετάσχουν άπαξ σε επόμενη διαδικασία πλήρωσης θέσης Μέλους της Αρχής, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 3 του άρθρου 348 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
2. Από την έκδοση της πράξης διορισμού Προέδρου και Συμβούλων της Αρχής του άρθρου 347 του ν. 4412/2016, οι οργανικές μονάδες και θέσεις προσωπικού με σχέση μόνιμου υπαλλήλου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της καταργούμενης Αρχής του ν. 4013/2011, μεταφέρονται αυτοδικαίως στην Αρχή του άρθρου 347 του ν.4412/2016, πλην των οργανικών μονάδων ή θέσεων προσωπικού που καταργούνται με τις επόμενες παραγράφους. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στις ανωτέρω θέσεις κατά τη δημοσίευση του παρόντος, μεταφέρεται αυτοδικαίως και εντάσσεται στην Αρχή του άρθρου 347 του ν. 4412/2016 με το ίδιο καθεστώς και την ίδια σχέση εργασίας και αποτελεί στο εξής προσωπικό της Αρχής αυτής, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σχέση εργασίας του κατά τη δημοσίευση του παρόντος.
3. Από την έκδοση της πράξης διορισμού Προέδρου και Συμβούλων της Αρχής του άρθρου 347 του ν. 4412/2016, καταργούνται όλες οι κενές θέσεις τακτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Αρχής του ν. 4013/2011, καθώς και οι θέσεις των παρ. 4, 6 και 8 του άρθρου 9 του ν. 4013/2011. Προσωπικό, που υπηρετεί στις καταργούμενες θέσεις των παρ. 4 και 8 του άρθρου 9 του ν. 4013/2011, αποχωρεί αυτοδικαίως σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω παραγράφους και την παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3297/2004 (Α’ 259).
Προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στην καταργούμενη θέση της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4013/2011 του οποίου η θητεία δεν έχει λήξει, μεταφέρεται αυτοδικαίως και εντάσσεται στην Αρχή του άρθρου 347 του ν. 4412/2016 με το καθεστώς και τη σχέση εργασίας του, που ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος, έως την ολοκλήρωση της θητείας του.
4. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται το Γραφείο Νομικού Συμβούλου, που προβλέπεται στον Οργανισμό και Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος θεσπίστηκε με το άρθρο 53 του ν. 4605/2019 (Α’ 52), καθώς και η θέση Νομικού Συμβούλου του άρθρου 10 του ν. 4013/2011.
Ο δικηγόρος που έχει προσληφθεί με πάγια αντιμισθία στη θέση αυτή κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καταλαμβάνει αυτοδικαίως θέση μέλους της Νομικής Υπηρεσίας της παρ. 2 του άρθρου 358 του ν. 4412/2016.
5. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι θέσεις Νομικών Συμβούλων της παρ. 1 του άρθρου 358 του ν. 4412/2016. Οι δικηγόροι που έχουν προσληφθεί με πάγια αντιμισθία στις θέσεις αυτές κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καταλαμβάνουν αυτοδικαίως θέση μέλους της Νομικής Υπηρεσίας της παρ. 2 του άρθρου 358 του ν. 4412/2016.
6. Κατά την πρώτη εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 348 του ν. 4412/2016, μετά τη δημοσίευση του παρόντος, η διαδικασία επιλογής και ο διορισμός του Προέδρου και των Συμβούλων ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
7. Η απόφαση συγκρότησης του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 351 του ν. 4412/2016 εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
8. Η τοποθέτηση λειτουργού του Ν.Σ.Κ. ως Προϊσταμένου του Γραφείου Ν.Σ.Κ. της Αρχής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 358 του ν. 4412/2016 διενεργείται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.