- Ανοικτή Διακυβέρνηση - http://www.opengov.gr/consultations -

Άρθρο 15 Μεταβατικές ρυθμίσεις – Μεταφορά αρμοδιοτήτων από την Αρχή του ν. 4013/2011 στην Αρχή του ν. 4412/2016

 

1. Όλες οι αρμοδιότητες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων του ν. 4013/2011 (Α’ 204), που αναφέρονται στις κείμενες διατάξεις, μεταφέρονται και ασκούνται στο εξής από την «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» ή «ΕΑΔΗΣΥ» ή «Αρχή» του άρθρου 347 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τα όργανα αυτής, σύμφωνα με το παρόν. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» ή σε «ΕΑΑΔΗΣΥ» ή σε «Αρχή» του ν. 4013/2011, νοείται η «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» ή «ΕΑΔΗΣΥ» ή «Αρχή» του άρθρου 347 του ν. 4412/2016.
2. Από την έκδοση της πράξης διορισμού Προέδρου και Συμβούλων της Αρχής του ν. 4412/2016, η Αρχή του άρθρου 347 του ν. 4412/2016 υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στο σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εννόμων σχέσεων της Αρχής του ν. 4013/2011, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011. Τυχόν δίκες της Αρχής συνεχίζονται χωρίς διακοπή από την Αρχή του ν. 4412/2016, η οποία λογίζεται ως καθολικός διάδοχος της Αρχής του άρθρου 347 του ν. 4013/2011.
3. Το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων και διαδικασιών ενώπιον της Αρχής του ν. 4013/2011 περιέρχεται αυτοδικαίως στην Αρχή του άρθρου 347 του ν. 4412/2016 και διεκπεραιώνεται, με μέριμνα του Προέδρου της και του κατά περίπτωση αρμόδιου Συμβούλου, με τη συνδρομή των αρμόδιων οργανικών μονάδων και του προσωπικού της καταργούμενης Αρχής, που μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 16.
4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, μετά από γνώμη της Αρχής του άρθρου 347 του ν. 4412/2016, τροποποιείται ο ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του άρθρου 350 του ν. 4412/2016, για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη μεταφορά των οικείων αρμοδιοτήτων της καταργούμενης Αρχής του ν. 4013/2011 στην Αρχή του ν. 4412/2016. Έως την έκδοση του διατάγματος του πρώτου εδαφίου, ο ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης, ο οποίος θεσπίστηκε με το π.δ. 43/2013 (Α’ 80) διατηρείται σε ισχύ, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος και του ν. 4412/2016.
5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, μετά από γνώμη της Αρχής του άρθρου 347 του ν. 4412/2016, τροποποιούνται ο Κανονισμός Λειτουργίας και ο Οργανισμός των άρθρων 355 και 357 του ν. 4412/2016, για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την μεταφορά αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων και προσωπικού της καταργούμενης Αρχής του ν. 4013/2011 στην Αρχή του ν. 4412/2016. Με το διάταγμα του πρώτου εδαφίου μπορεί, ιδίως, να καταργούνται μεταφερόμενες οργανικές μονάδες, όταν υφίστανται αντίστοιχες μονάδες στην Αρχή του ν. 4412/2016, να συγχωνεύονται, να καταργούνται ή να μεταφέρονται σε άλλη μονάδα θέσεις ευθύνης και θέσεις προσωπικού και να τροποποιούνται οι σχετικές αρμοδιότητες, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε ζήτημα που αφορά στην ομαλή ένταξη στον Οργανισμό του άρθρου 357 του ν. 4412/2016 των οργανικών μονάδων και του προσωπικού της καταργούμενης Αρχής, που μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 16. Έως την έκδοση του διατάγματος αυτού, ο Οργανισμός και Κανονισμός Λειτουργίας, που θεσπίστηκε με το άρθρο 53 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) διατηρείται σε ισχύ, κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος και του ν. 4412/2016.