- Υπουργείο Πολιτισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 09: Πόροι – Ατέλειες

1. Πόροι του Μουσείου είναι:
α) Οι πρόσοδοι από το τέλος επίσκεψης του Μουσείου, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, η οποία εγκρίνεται από τους Υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών
β) Οι πρόσοδοι από εκθέσεις, εκδηλώσεις, ξεναγήσεις, εκδόσεις, πωλήσεις καταλόγων, αναμνηστικών και αντιγράφων των εκθεμάτων, από την εκμετάλλευση κυλικείου – αναψυκτηρίου στους χώρους του Μουσείου, την προβολή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού, τις πωλήσεις και ανταλλαγές έργων τέχνης που γίνονται με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις του νόμου και, γενικώς, οι πρόσοδοι από όλες τις επιτρεπτές και συμβατές προς τη φύση και τους σκοπούς του Μουσείου δραστηριότητες.
γ) Οι δωρεές και εν γένει παροχές από το «Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου», οι λοιπές χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές.
δ) Ειδικές χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών.
ε) Επιχορηγήσεις για τις λειτουργικές ανάγκες του Μουσείου από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, εκτάκτως μόνον και στο μέτρο που δεν επαρκούν οι παραπάνω πόροι και το επιτρέπουν οι εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες.
στ) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.
2. Οι πόροι και τα πάσης φύσεως έσοδα του Μουσείου διατίθενται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών του.
3. Το Μουσείο απολαμβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου.