- Υπουργείο Πολιτισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 01: Αναγνώριση του Ιδρύματος «Αρχεία ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος» ως επίσημου φορέα διαφύλαξης κινηματογραφικής κληρονομιάς

Το ίδρυμα «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος-Ταινιοθήκη της Ελλάδος», νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, συσταθέν με το ΒΔ 105/63 (ΦΕΚ 20Α/1963), αναγνωρίζεται ως επίσημος φορέας διαφύλαξης κινηματογραφικής κληρονομιάς κατά την έννοια της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 «σχετικά με την κινηματογραφική κληρονομιά και την ανταγωνιστικότητα των συναφών δραστηριοτήτων της κινηματογραφικής βιομηχανίας» (2005/865/CE).