- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 74: Απαγόρευση μεταγραφών

1. Οι Α.ΑΕ. που δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές και τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις δεν έχουν δικαίωμα να αποκτούν αθλητές κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου. Η εκπλήρωση των πιο πάνω υποχρεώσεων αποδεικνύεται με πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, που πρέπει να κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού πριν από την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου. Η παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται την ακυρότητα της μεταγραφής και την αντικανονικότητα της συμμετοχής του αθλητή στους αγώνες. Δεν αποκλείεται στην περίπτωση αυτή η αποζημίωση του αθλητή που δεν μεταγράφεται κανονικά, για κάθε θετική ή αποθετική ζημία. Η αντικανονικότητα της συμμετοχής αθλητή σε αγώνα εξετάζεται από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο κατόπιν ενστάσεως ή αυτεπάγγελτα, ύστερα από υποβολή της σχετικής έκθεσης του επαγγελματικού συνδέσμου, ή κατόπιν έκθεσης της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Σύναψη συμβολαίου με αθλητή ή προπονητή είναι άκυρη, αν οι ετήσιες αμοιβές, παροχές και λοιπές καταβολές που προβλέπονται σ’ αυτό, προκαλούν υπέρβαση των προϋπολογισθέντων εξόδων για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, και επέρχονται οι συνέπειες της παραγράφου 1.