- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 71: Χρονική διάρκεια των συμβολαίων

1. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων που συνάπτουν οι αθλητές με Α.Α.Ε. δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας, να είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών και μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών. Σε κάθε περίπτωση, η λήξη της χρονικής διάρκειας του συμβολαίου πρέπει να συμπίπτει το αργότερο, μία ημέρα πριν από την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου.

2. Η με οποιοδήποτε τρόπο συμφωνία μονομερούς ανανέωσης του συμβολαίου της προηγούμενης παραγράφου απαγορεύεται, αν δε παρά την ανωτέρω απαγόρευση γίνει, είναι απολύτως άκυρη και συνεπάγεται τις συνέπειες της παραγράφου 6 του άρθρου 76.

3. Ερασιτέχνης ή αμειβόμενος αθλητής, κατά την έννοια των περιπτώσεων α και β του άρθρου 27, με τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου (18ου) έτους της ηλικίας του έχει την υποχρέωση να υπογράψει με την εταιρεία ή το σωματείο που ανήκει συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών, εφόσον η εταιρεία ή το σωματείο το επιθυμούν. Η χρονική διάρκεια του συμβολαίου αυτού εκτείνεται από ένα (1) έως τρία (3) έτη και καθορίζεται, αποκλειστικά και για μία μόνο φορά, από την εταιρεία ή το σωματείο. Επιτρέπεται συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, κατά την υπογραφή του ως άνω συμβολαίου, για διάρκεια αυτού, πέραν από αυτή που προτείνει η εταιρεία και μέχρι πέντε (5) ετών, συνολικά.

4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές του ιδρυτικού της εταιρίας αθλητικού σωματείου ή για τους ερασιτέχνες αθλητές οποιουδήποτε άλλου αθλητικού σωματείου, με τα οποία η οικεία εταιρεία έχει υπογράψει προγραμματικές συμβάσεις εκπαιδευτικής και τεχνικοοικονομικής υποστήριξης των αντίστοιχων αθλητικών τμημάτων των ως άνω σωματείων.

5. Τα πρόσωπα που διαμεσολαβούν στην κατάρτιση των συμβολαίων μεταξύ αθλητών ή προπονητών και Α.Α.Ε. μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις συνεργασίας ή διαμεσολάβησης με αθλητές, μέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%), κατ’ ανώτατο όριο, των αθλητών κάθε ομάδας που δικαιούνται να συμμετέχουν στο οικείο πρωτάθλημα. Οι συμβάσεις διαμεσολάβησης καταγγέλλονται ελεύθερα από τους αθλητές, επαγγελματίες ή αμειβόμενους ερασιτέχνες ή ερασιτέχνες, με μόνη την έγγραφη δήλωσή τους προς τον διαμεσολαβητή. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, της επαγγελματικής ένωσης και των συνδικαλιστικών οργάνων αθλητών και προπονητών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για τη σύναψη συμβάσεων διαμεσολάβησης, το πλαίσιο της άσκησης του σχετικού επαγγέλματος, και κάθε ειδικότερο ζήτημα.