- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 70: Ασφάλιση αθλητών

1. Οι επαγγελματίες αθλητές, υπάγονται στην ασφάλιση των κλάδων του Ιδρύματος Κoινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Οι εισφορές υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές των αθλητών.

Ειδικά για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αντί για τον κλάδο υγείας του Ι.Κ.Α., οι επαγγελματίες αθλητές μπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, υπόχρεες δε για την καταβολή των ασφαλίστρων είναι οι Α.Α.Ε. κατά τα 2/3 και οι αθλητές κατά το 1/3. Για τους όρους της ασφάλισης διαπραγματεύονται με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες οι οικείοι επαγγελματικοί σύνδεσμοι από κοινού με τους οικείους πανελλήνιους συνδέσμους αμειβόμενων αθλητών. Η απαλλαγή από την ασφάλιση στον κλάδο υγείας του ΙΚΑ επέρχεται μόνο από το χρόνο σύναψης ιδιωτικής ασφάλισης.

2. Στους ερασιτέχνες αμειβόμενους αθλητές που μετέχουν σε επαγγελματικά και μη επαγγελματικά πρωταθλήματα παρέχεται ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων.