- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 67: Μετάδοση αγώνων

1. Κάθε Α.Α.Ε. ή αθλητικό σωματείο, έχει το δικαίωμα να επιτρέπει έναντι αμοιβής:
α) Τη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική μετάδοση ή την αναμετάδοση, με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή μέσο, αθλητικών διοργανώσεων, στις οποίες θεωρείται σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς γηπεδούχος.
β) Την εγγραφή ή την αναπαραγωγή των αθλητικών διοργανώσεων της περίπτωσης α ή στιγμιοτύπων αυτών, με κάθε μέσο και για οποιοδήποτε υλικό φορέα.
γ) Τη θέση σε κυκλοφορία του υλικού της αναπαραγωγής της περίπτωσης β με μεταβίβαση της κυριότητας, με μίσθωση ή με δημόσιο δανεισμό.
Οι ειδικά αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες έχουν τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά τις αθλητικές διοργανώσεις των εθνικών ομάδων και των αγώνων κυπέλλου Ελλάδος.

2. Κάθε γηπεδούχος Α.Α.Ε., γηπεδούχο αθλητικό σωματείο ή αθλητική ομοσπονδία για αγώνες εθνικών ομάδων και κυπέλλου Ελλάδος, έχει το δικαίωμα να συνάπτει συμβάσεις παραχώρησης με τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς, αποκλειστικών ή μη αδειών εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Απαγορεύεται η μεταβίβαση σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν με αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Α.Α.Ε., του σωματείου ή της ομοσπονδίας. Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεσμεύουν το, κατά τους οικείους κανονισμούς, φιλοξενούμενο σωματείο ή Α.Α.Ε.

3. Ο ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός που αποκτά δικαιώματα αποκλειστικής μετάδοσης ή αναμετάδοσης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, υποχρεούται να παρέχει σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό που λειτουργεί νόμιμα, μαγνητοσκοπημένα ή μαγνητοφωνημένα στιγμιότυπα κατ΄ επιλογή του αιτούντος, διάρκειας μέχρι τριών λεπτών συνολικά, για να χρησιμοποιηθούν στα δελτία ειδήσεων. H αναμετάδοση των στιγμιότυπων αυτών περιορίζεται για κάθε ημέρα διεξαγωγής αγώνων σε τρεις μεταδόσεις των τριών λεπτών η καθεμία επί του συνολικού ημερήσιου προγράμματος, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας ώρας.

4. Οι γηπεδούχοι Α.Α.Ε. ή αθλητικά σωματεία έχουν το δικαίωμα να μεταβιβάζουν με ειδική έγγραφη άδεια στις ενώσεις, αθλητικές και επαγγελματικές, ή στις ομοσπονδίες που υπάγονται τη διαχείριση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παρ. 1, εφόσον οι τελευταίοι διοργανώνουν κατά περίπτωση το πρωτάθλημα. Η διάρκεια των αδειών αυτών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη. Αν μεταβιβασθεί η πιο πάνω άδεια σε επαγγελματικό σύνδεσμο ή ομοσπονδία, οι φορείς αυτοί δεν μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις διαχείρισης των δικαιωμάτων με διάρκεια μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών.

5. Η άδεια μετάδοσης αθλητικών διοργανώσεων εθνικών ομάδων προτείνεται από τις οικείες ομοσπονδίες κατά προτεραιότητα σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας ελεύθερης λήψης. Αν η πρόταση της οικείας ομοσπονδίας δεν γίνει αποδεκτή από κανένα ιδιωτικό ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό πανελλήνιας εμβέλειας, ελεύθερης ή μη λήψης, η Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. υποχρεούται να μεταδώσει τον αγώνα, καταβάλλοντας στην ομοσπονδία το σαράντα τοις εκατό (40%) των εσόδων της από τη μετάδοση των διαφημιστικών μηνυμάτων που μεταδίδονται κατά τη διάρκεια του αγώνα, των ημιχρονίων, καθώς και των πέντε πρώτων λεπτών της ώρας (5`) που προηγούνται της έναρξης και ακολουθούν τη λήξη του αγώνα.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητισμού, καταρτίζεται, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου κάθε έτους, κατάλογος διεθνών, εθνικών ή τοπικών αθλητικών εκδηλώσεων μείζονος σημασίας για την ελληνική κοινωνία. Για τις εκδηλώσεις αυτές εξασφαλίζεται στο κοινό η δυνατότητα παρακολούθησής τους από τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης μέσω ολικής ή μερικής ζωντανής κάλυψης ή ολικής ή μερικής αναμετάδοσης.

7. Από τις αμοιβές που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου τις οποίες λαμβάνουν αθλητικά ποδοσφαιρικά σωματεία ή ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες από την εκμετάλλευση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (E.Π.Ο.) λαμβάνει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), η Superleague και η Football league, αν πρόκειται για αμοιβές Π.Α.Ε., λαμβάνουν ποσοστό δύο τοις εκατό (2%). Από τις αντίστοιχες με τις ανωτέρω αμοιβές που λαμβάνουν αθλητικά σωματεία καλαθοσφαίρισης ή καλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ) λαμβάνει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) και ο Ε.Σ.Α.ΚΕ., αν πρόκειται για αμοιβές Κ.Α.Ε. των οποίων οι ομάδες συμμετέχουν στην Α1 κατηγορία καλαθοσφαίρισης, λαμβάνει ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%).
β)Τα ποσοστά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο καταβάλλονται από το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό απευθείας στους λοιπούς δικαιούχους (Ε.Π.Ο., Superleague, Football league, Ε.Ο.Κ, Ε.Σ.Α.ΚΕ.), ταυτόχρονα με τις καταβολές προς τα σωματεία ή Α.Α.Ε., και σε αντιστοιχία με καθεμία από τις καταβολές. Σε περίπτωση μη καταβολής όσων προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, η οικεία οργανώτρια αρχή μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο των συνεργείων του υπόχρεου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού στους χώρους διεξαγωγής των αγώνων.

8.Όλες οι συναλλαγές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο διενεργούνται σε καθέναν από τους ανωτέρω δικαιούχους αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών με εντολές πληρωμής ή δίγραμμες επιταγές. Κάθε είδους αντέγγραφα είναι απολύτως άκυρα.