- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 65: Υποχρεώσεις Α.Α.Ε.

1.α) Οι Α.Α.Ε. υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της νέας αγωνιστικής περιόδου, ισοσκελισμένο και θεωρημένο από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή.
β) Οι Α.Α.Ε., μαζί με τον προϋπολογισμό, καταθέτουν και εγγυητική επιστολή Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ύψους ίσου με πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προϋπολογιζόμενων εξόδων, και ειδικά για τις Α.Α.Ε. της Α1 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης ύψους ίσου με το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των προϋπολογιζόμενων εξόδων και κατά κατώτατο όριο εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Η ισχύς των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών λήγει έξι (6) μήνες μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
γ)Η εγγυητική αυτή επιστολή αφορά στην καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων της Α.Α.Ε. που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και καταπίπτει υπέρ απαιτήσεων, κατά σειρά, αθλητών, προπονητών ή άλλων τρίτων, οι οποίες προκύπτουν από τελεσίδικες αποφάσεις των επιτροπών επίλυσης οικονομικών διαφορών του παρόντος νόμου ή άλλους εκτελεστούς τίτλους, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Με την απόφαση μπορεί να ορίζεται η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης.
δ)Αναμόρφωση του προϋπολογισμού επιτρέπεται οποτεδήποτε. Η αναμόρφωση είναι υποχρεωτική αν τα έξοδα που προκύπτουν μετά από κάθε μεταγραφική περίοδο υπερβαίνουν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα. Στην περίπτωση αυτή οι Α.Α.Ε. υποβάλλουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μαζί με συμπληρωματική εγγυητική επιστολή, ύψους ίσου με το είκοσι τοις εκατό (20%) της αύξησης των προϋπολογισθέντων εξόδων. Σε κάθε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής, αν αυτό συμβεί πριν από τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, η Α.Α.Ε. καταθέτει μέσα σε δέκα (10) ημέρες νέα ισόποση εγγυητική επιστολή, διαφορετικά το πιστοποιητικό της περίπτωσης α της παρ. 4 του άρθρου 62 ανακαλείται .
ε) Αν τυχόν δεν κατατεθεί μέσα στην προθεσμία της περίπτωσης δ νέα εγγυητική, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΑ γνωστοποιούν το γεγονός αμελλητί στα αρμόδια δικαιοδοτικά συμβούλια των οικείων αθλημάτων προκειμένου αυτά, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών επιβάλουν τις ποινές που προβλέπονται από τα αρμόδια καταστατικά ή κανονισμούς των ομοσπονδιών.

2. Οι Α.Α.Ε. και τα αθλητικά σωματεία υποχρεούνται πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου να έχουν εξοφλήσει όλες τις τυχόν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές τους προς τις οικείες ομοσπονδίες, τους αθλητές τους, πρώην και νυν, τους προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο και τα γυμναστήρια, οι οποίες έχουν επιδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου ή επιτροπής που συστήνεται από το νόμο αυτό, καθώς επίσης και να διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Σε διαφορετική περίπτωση η ΑΑΕ ή το αθλητικό σωματείο δεν συμμετέχει στο πρωτάθλημα της νέας αγωνιστικής περιόδου.

3. Οι Α.Α.Ε. έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τα κάθε είδους χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σε αυτές με οποιαδήποτε μορφή, όπως προσωρινή ταμειακή διευκόλυνση, άτοκο δάνειο, από μέλη της διοίκησης τους ή μέτοχο ή οποιοδήποτε τρίτο. Η γνωστοποίηση γίνεται εγγράφως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την είσπραξη του ποσού και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την απόφαση του κατά το καταστατικό τους αρμόδιου οργάνου, για την αποδοχή της χρηματικής καταβολής,
β) το είδος, το ύψος, το σκοπό και τον τυχόν χρόνο εξόφλησης του ποσού και τα πλήρη στοιχεία του προσώπου το οποίο το κατέβαλε.

4. Αν δεν γνωστοποιηθούν όσα αναφέρονται στην παρ. 3 στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ευθύνονται εις ολόκληρο για την εξόφληση του ποσού τα μέλη που δεσμεύουν σύμφωνα με το καταστατικό τους τις Α.Α.Ε.

5. Οι Α.Α.Ε. έχουν την υποχρέωση να τηρούν σε τράπεζα που είναι αναγνωρισμένη και λειτουργεί νόμιμα στην χώρα, λογαριασμό κίνησης, μέσω του οποίου διενεργούνται κατ’ αποκλειστικότητα οι καταβολές των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων τους, καθώς επίσης και να χορηγούν αντίγραφο της κίνησης του παραπάνω λογαριασμού που εκδίδεται από την Τράπεζα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο στις αρμόδιες υπηρεσίες, όταν αυτά ζητηθούν. Η άρνηση χορήγησης των στοιχείων αυτών συνεπάγεται, για όσο χρόνο διαρκεί η άρνηση αυτή, την επιβολή προστίμου από χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500) έως τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000) ευρώ για κάθε αγώνα πρωταθλήματος.

6. Αν λυθεί για οποιοδήποτε λόγο, εκτός της πτώχευσης, αθλητική ανώνυμη εταιρεία, τίθεται υποχρεωτικά σε εκκαθάριση και εφαρμόζονται οι σχετικές με την εκκαθάριση ανωνύμων εταιρειών διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Σε όλες τις περιπτώσεις, εκκαθαριστές της Α.Α.Ε. ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, που δεν συνδέονται με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού με όσους διετέλεσαν μέλη των διοικητικών συμβουλίων της Α.Α.Ε. την τελευταία πριν τη λύση της εταιρείας δεκαετία, ή με όσους είχαν οποτεδήποτε την ιδιότητα του μετόχου αυτής. Η εκκαθάριση περατώνεται μέσα σε ένα (1) έτος από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της λύσης της εταιρείας και της θέσης αυτής σε εκκαθάριση.