- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 51: Προϋπολογισμός –Ισολογισμός – Απολογισμός – Οικονομική εποπτεία

1. Τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες του παρόντος νόμου υποχρεούνται να συντάσσουν κάθε οικονομικό έτος προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της όλης διαχείρισής τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται ο τύπος και τα στοιχεία, καθώς και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Οι προϋπολογισμοί των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών καταρτίζονται έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

3. Οι προϋπολογισμοί των ομοσπονδιών υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Μετά την έγκριση της επιχορήγησης δεν επιτρέπεται, αναφορικά με τα ποσά της επιχορήγησης, μεταρρύθμιση/τροποποίηση των προϋπολογισμών, για κανένα λόγο. Οι προϋπολογισμοί των Ομοσπονδιών συνοδεύονται από οικονομικό προγραμματισμό για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης, στο πλαίσιο του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού και από έκθεση στην οποία αναφέρονται παρατηρήσεις και συμπεράσματα, σχετικά με την πορεία των αθλημάτων τους κατά την προηγούμενη περίοδο και την προοπτική ανάπτυξής τους το επόμενο έτος. Ο οικονομικός αυτός προγραμματισμός και η έκθεση αξιολογούνται από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της Γ.Γ.Α, στο πλαίσιο του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού, για τη διαμόρφωση του οριστικού περιεχομένου του οικονομικού προγραμματισμού των αθλημάτων.

4. Δαπάνες που πραγματοποιούνται πέρα από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού και αφορούν σε ποσά επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καταλογίζονται εις ολόκληρον σε βάρος των υπεύθυνων που ενέκριναν την πραγματοποίησή τους. Ο καταλογισμός γίνεται από τη Διεύθυνση Εποπτευόμενων φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών του Υπουργείου Πολιτισμού. Η είσπραξη και η απόδοση των καταλογιζόμενων ποσών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

5. Οι αθλητικοί φορείς της παραγράφου 1 υποχρεούνται να συντάσσουν κάθε έτος και ειδικό απολογισμό της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται ο τύπος, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον ειδικό αυτό απολογισμό, καθώς και ο χρόνος που αυτός καταρτίζεται και υποβάλλεται. Ο απολογισμός αυτός εντάσσεται σε ειδικό κεφάλαιο του απολογισμού της παρ. 1 του παρόντος.

6. Ο ειδικός απολογισμός των αθλητικών σωματείων και αθλητικών ενώσεων υποβάλλεται για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, η οποία διενεργεί έλεγχο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών και σε κάθε περίπτωση μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος και στο χρονικό διάστημα που προηγείται της ανακοίνωσης των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Με τον ειδικό αυτό απολογισμό συνυποβάλλονται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της παρ. 1 του παρόντος. Αν από τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου διαπιστώνονται παραβάσεις, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας προβαίνει στις ενέργειες που απαιτούνται για την αναζήτηση και τον καταλογισμό τυχόν ευθυνών και εισηγείται αρμοδίως την περικοπή ή τη διακοπή της κρατικής επιχορήγησης ή τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

7. Ο ειδικός απολογισμός των αθλητικών ομοσπονδιών υποβάλλεται για έλεγχο στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και ο απολογισμός και ο ισολογισμός της παρ. 1 του παρόντος. Ως προς τη διενέργεια ελέγχου, την αναζήτηση και τον καταλογισμό τυχόν ευθυνών και την περικοπή ή τη διακοπή της κρατικής επιχορήγησης ή τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου, ισχύουν όσα προβλέπονται στον παρόντα νόμο. Οι ισολογισμοί των ομοσπονδιών δημοσιεύονται πριν από την υποβολή τους στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε μία οποιαδήποτε ημερήσια εφημερίδα.

8. Η παράλειψη των υποχρεώσεων των παραγράφων 6 και 7 συνεπάγεται την αναστολή καταβολής των επιχορηγήσεων για όσο χρόνο διαρκεί η παράλειψη αυτή.

9. Η οικονομική εποπτεία των αθλητικών φορέων της παραγράφου 1 ασκείται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού όπως ορίζεται στο άρθρο 45 του Π.Δ.104/28-8-2014. Ο λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος των ιδίων πόρων των αθλητικών φορέων διενεργείται από αναγνωρισμένους ελεγκτές που επιλέγονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις.