- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 50: Επιχορηγήσεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από εισήγηση του Ε.Σ.Α.Σ. και της Ε.Ο.Ε. επιχορηγούνται, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες, εφόσον διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του παρόντος νόμου, καθώς και η Ε.Ο.Ε., η Ε.Π.Ε. και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από τη ΓΓΑ, για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του αθλητισμού και ειδικότερα:
α) για την εκτέλεση προγραμμάτων ανάπτυξης των οικείων αθλημάτων ή κλάδων αυτών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι αμοιβές των αθλητών, των προπονητών, των διαιτητών, οι δαπάνες για αθλητική προετοιμασία, για την κάλυψη των ασφαλίστρων αθλητών, την προμήθεια αθλητικού υλικού και βοηθητικών οργάνων και την επιστημονική υποστήριξη της αθλητικής δραστηριότητας, όπως αμοιβές γιατρών, φυσιοθεραπευτών, δαπάνες για ελέγχους ντόπινγκ και ιατρικές εξετάσεις,
β) για την αντιμετώπιση των δαπανών οργάνωσης ή συμμετοχής σε δραστηριότητες αγωνιστικού αθλητικού χαρακτήρα, στις οποίες περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη μίσθωση ή τη χρήση αθλητικών χώρων, βοηθητικών αθλητικών χώρων και μόνο,
γ) για την κατασκευή, τη βελτίωση ή τη συντήρηση των αθλητικών έργων ή εγκαταστάσεων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος,
δ) για αθλητικούς σκοπούς που αφορούν την έρευνα και την επιμόρφωση, ειδικά για τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή και άλλα νομικά πρόσωπα που υποβοηθούν στην προαγωγή του αθλητικού σχεδιασμού αυτής,
ε) για την κάλυψη των δαπανών κίνησης, διαμονής, διατροφής, προετοιμασίας, ελέγχων ντόπινγκ, ασφαλίστρων, παραβόλων συμμετοχής σε αγωνιστικές υποχρεώσεις των Εθνικών αποστολών των Ολυμπιακών Αθλημάτων και αγωνισμάτων που ανήκουν στο ισχύον πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων.

2. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει ως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους το ύψος των επιχορηγήσεων.

3. Έκτακτες επιχορηγήσεις προς οποιονδήποτε από τους αθλητικούς φορείς και τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1, επιτρέπονται μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, μια (1) φορά κατ’ έτος, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Α.Σ. και της Ε.Ο.Ε.. Σε κάθε περίπτωση, η κατ’ έτος έκτακτη επιχορήγηση προς νομικό πρόσωπο που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού χορηγείται μόνο σε αθλητικούς φορείς που διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση, αν πρόκειται για αθλητικά σωματεία, ενώσεις ή ομοσπονδίες και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την αναλογούσα, σ’ αυτόν που τη λαμβάνει, ετήσια τακτική επιχορήγηση. Κατ` εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού η έκτακτη επιχορήγηση μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο, σε περιπτώσεις αθλητικών έργων, όπως και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης που οφείλονται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις ενόψει διοργάνωσης αγώνων με παγκόσμια, πανευρωπαϊκή, ή γενικά μεγάλη σημασία.

4. Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε φορέα να διαθέτει την επιχορήγηση της Γ.Γ.Α. για σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο δόθηκε η επιχορήγηση. Όποιος παραβιάζει την ανωτέρω διάταξη τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. Αν πέτυχε ή επεδίωξε υπέρ εαυτού ή τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, όφελος που υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€), τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών. Αν η διάπραξη του εγκλήματος εξακολούθησε για μακρύ χρονικό διάστημα, ή το ποσό του οφέλους είναι πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€), ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη. Το χρηματικό ποσό που δεν διατέθηκε για τον καθορισμένο σκοπό καταλογίζεται σε βάρος των προσώπων που αποφάσισαν και πραγματοποίησαν τη διάθεση αυτή και αποδίδεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ο καταλογισμός γίνεται από την αρμόδια, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Π.Δ. 107/28-8-2014, Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

5. Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 51, κάθε φορέας που επιχορηγείται υποβάλλει απολογισμό στη Διεύθυνση της παραγράφου 4 του ανωτέρω άρθρου για τα ποσά της επιχορήγησης που του καταβάλλονται. Τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση δεν χορηγείται αν δεν έχει υποβληθεί απολογισμός για προηγούμενες αντίστοιχες επιχορηγήσεις.