- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - http://www.opengov.gr/cultureathl -

Άρθρο 45: Διοικητικό Συμβούλιο-Εξελεγκτική Επιτροπή Ομοσπονδίας

1. Το διοικητικό συμβούλιο (∆. Σ.) της αθλητικής ομοσπονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι στο Δ.Σ. έχουν δικαίωμα μιας μόνο ανανέωσης της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει, συνολικά, τα οκτώ (8) έτη. Το Δ.Σ. αποτελείται:
α) από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη, αν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της είκοσι (20) μέχρι εκατό (100) σωματεία,
β) από εννέα (9) έως έντεκα (11) μέλη, αν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της εκατό (100) έως πεντακόσια (500) σωματεία,
γ) από έντεκα (11) έως δεκαπέντε (15) μέλη, αν η ομοσπονδία έχει στη δύναμη της πεντακόσια (500) ή περισσότερα σωματεία.
Δεν μπορεί να είναι μέλη του Δ.Σ. συγγενείς μεταξύ τους μέχρι και δευτέρου βαθμού.

2. Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του αριθμού των μελών της ομοσπονδίας, μετά την εκλογή των μελών του ∆.Σ., δεν επηρεάζει την αριθμητική του συγκρότηση.

3. Κάθε μέλος Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας υποχρεούται να υποβάλλει στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, κάθε χρόνο, δήλωση της περιουσιακής κατάστασης αυτού, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε σχετικές διατάξεις. Την υποχρέωση αυτή έχει και για πέντε (5) έτη μετά την απώλεια, για οποιοδήποτε λόγο, της ιδιότητάς του αυτής.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 33 εφαρμόζονται ανάλογα για το Διοικητικό Συμβούλιο και του άρθρου 34 για την Εξελεγκτική Επιτροπή της αθλητικής Ομοσπονδίας.